فهرست قیمت ورق استیل 304/304L (نگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫911,90094,000
125 × 25012٫311,900146,000
0٫60100 × 2009٫511,900112,000
125 × 25014٫811,900176,000
0٫70100 × 20011٫111,600129,000
125 × 25017٫311,600201,000
0٫80100 × 20012٫611,600147,000
125 × 25019٫811,600230,000
0٫90100 × 20014٫211,600165,000
125 × 25022٫211,600258,000
1100 × 20015٫811,400180,000
125 × 25024٫711,400281,000
1٫2100 × 20019٫011,400216,000
125 × 25029٫611,400338,000
1٫5100 × 20023٫711,400270,000
125 × 25037٫011,400422,000
2100 × 20031٫611,400360,000
125 × 25049٫411,400563,000
3100 × 20047٫411,400540,000
150 × 300106٫711,4001,216,000
4100 × 20063٫211,400720,000
150 × 300142٫211,4001,621,000
5100 × 20079٫011,400901,000
150 × 300177٫811,4002,026,000
6100 × 20094٫811,4001,081,000
150 × 300213٫311,4002,432,000
8100 × 200126٫411,4001,441,000
150 × 300284٫411,4003,242,000
10100 × 200158٫011,4001,801,000
150 × 300355٫511,4004,053,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫912,40098,000
125 × 25012٫312,400153,000
0٫60100 × 2009٫512,400117,000
125 × 25014٫812,400183,000
0٫70100 × 20011٫112,100134,000
125 × 25017٫312,100210,000
0٫80100 × 20012٫612,100153,000
125 × 25019٫812,100240,000
0٫90100 × 20014٫212,100173,000
125 × 25022٫212,100270,000
1100 × 20015٫811,900188,000
125 × 25024٫711,900294,000
1٫2100 × 20019٫011,900226,000
125 × 25029٫611,900353,000
1٫5100 × 20023٫711,900282,000
125 × 25037٫011,900441,000
2100 × 20031٫611,900376,000
125 × 25049٫411,900588,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫912,900102,000
125 × 25012٫312,900159,000
0٫60100 × 2009٫512,900122,000
125 × 25014٫812,900191,000
0٫70100 × 20011٫112,600140,000
125 × 25017٫312,600219,000
0٫80100 × 20012٫612,600160,000
125 × 25019٫812,600250,000
0٫90100 × 20014٫212,600180,000
125 × 25022٫212,600281,000
1100 × 20015٫812,400196,000
125 × 25024٫712,400306,000
1٫2100 × 20019٫012,400235,000
125 × 25029٫612,400367,000
1٫5100 × 20023٫712,400294,000
125 × 25037٫012,400459,000
2100 × 20031٫612,400392,000
125 × 25049٫412,400612,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫77,50058,000
125 × 25012٫07,50090,000
0٫60100 × 2009٫27,50069,000
125 × 25014٫47,500108,000
0٫70100 × 20010٫87,30079,000
125 × 25016٫87,300124,000
0٫80100 × 20012٫37,30090,000
125 × 25019٫37,300141,000
0٫90100 × 20013٫97,300102,000
125 × 25021٫77,300159,000
1100 × 20015٫47,200111,000
125 × 25024٫17,200173,000
1٫2100 × 20018٫57,200133,000
125 × 25028٫97,200208,000
1٫5100 × 20023٫17,200166,000
125 × 25036٫17,200260,000
2100 × 20030٫87,200222,000
125 × 25048٫17,200347,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫77,80060,000
125 × 25012٫07,80094,000
0٫60100 × 2009٫27,80072,000
125 × 25014٫47,800113,000
0٫70100 × 20010٫87,70082,000
125 × 25016٫87,700129,000
0٫80100 × 20012٫37,70094,000
125 × 25019٫37,700147,000
0٫90100 × 20013٫97,700106,000
125 × 25021٫77,700166,000
1100 × 20015٫47,500116,000
125 × 25024٫17,500180,000
1٫2100 × 20018٫57,500139,000
125 × 25028٫97,500217,000
1٫5100 × 20023٫17,500173,000
125 × 25036٫17,500271,000
2100 × 20030٫87,500231,000
125 × 25048٫17,500361,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 316/316L (ضد اسید) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
1100 × 20015٫816,500261,000
125 × 25024٫716,500407,000
1٫2100 × 20019٫016,500313,000
125 × 25029٫616,500489,000
1٫5100 × 20023٫716,500391,000
125 × 25037٫016,500611,000
2100 × 20031٫616,500521,000
125 × 25049٫416,500815,000
3100 × 20047٫416,500782,000
150 × 300106٫716,5001,760,000
4100 × 20063٫216,5001,043,000
150 × 300142٫216,5002,346,000
5100 × 20079٫016,5001,304,000
150 × 300177٫816,5002,933,000
6100 × 20094٫816,5001,564,000
150 × 300213٫316,5003,519,000
8100 × 200126٫416,5002,086,000
150 × 300284٫416,5004,693,000
10100 × 200158٫016,5002,607,000
150 × 300355٫516,5005,866,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 310S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
1100 × 20015٫830,200477,000
125 × 25024٫730,200746,000
1٫2100 × 20019٫030,200573,000
125 × 25029٫630,200895,000
1٫5100 × 20023٫730,200716,000
125 × 25037٫030,2001,118,000
2100 × 20031٫630,200954,000
125 × 25049٫430,2001,491,000
3100 × 20047٫430,2001,431,000
150 × 300106٫730,2003,221,000
4100 × 20063٫230,2001,909,000
150 × 300142٫230,2004,294,000
5100 × 20079٫030,2002,386,000
150 × 300177٫830,2005,368,000
6100 × 20094٫830,2002,863,000
150 × 300213٫330,2006,442,000
8100 × 200126٫430,2003,817,000
150 × 300284٫430,2008,589,000
10100 × 200158٫030,2004,772,000
150 × 300355٫530,20010,736,000

جهت محاسبه وزن و قیمت ورق استیل در ابعاد و تعداد مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 1.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض ورق را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

محاسبه وزن و قیمت ورق استیل
 

دانشنامه
استنلس استیل فولاد گالوانیزه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: