فهرست قیمت کانال اسپیرال

قطر کانال
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
ضخامت 0.60 (تومان)
قیمت هر متر طول
ضخامت 0.80 (تومان)
قیمت هر متر طول
ضخامت 1 میل (تومان)
10 13,000
15 20,000 23,000 -
20 27,000 32,000 37,000
25 34,000 41,000 48,000
30 41,000 50,000 59,000
35 48,000 59,000 70,000
40 55,000 68,000 81,000
45 62,000 77,000 92,000
50 69,000 86,000 103,000
55 76,000 95,000 114,000
60 83,000 104,000 125,000
65 90,000 113,000 136,000
70 97,000 122,000 147,000
75 - 131,000 158,000
80 - 140,000 169,000
85 - 149,000 180,000
90 - 158,000 191,000
95 - 167,000 202,000
100 - - 213,000
105 - - 224,000
110 - - 235,000
115 - - 246,000
120 - - 257,000

 ⊕ قیمتهای درج شده بدون احتساب هزینه نصب میباشد. هزینه نصب در تهران، 30 درصد  قیمت کانال میباشد.

 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: