فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول23,000
تبدیلهر 1 عدد20,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهیهر 1 عدد32,000
کلاهک Hهر 1 عدد87,000
15لوله صافهر متر طول29,000
تبدیلهر 1 عدد26,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهیهر 1 عدد41,000
کلاهک Hهر 1 عدد113,000
20لوله صافهر متر طول36,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهیهر 1 عدد51,000
کلاهک Hهر 1 عدد139,000
25لوله صافهر متر طول43,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهیهر 1 عدد60,000
کلاهک Hهر 1 عدد166,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1٫5 روغنی

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهیهر 1 عدد53,000
کلاهک Hهر 1 عدد146,000
20لوله صافهر متر طول47,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهیهر 1 عدد66,000
کلاهک Hهر 1 عدد182,000
25لوله صافهر متر طول57,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهیهر 1 عدد80,000
کلاهک Hهر 1 عدد219,000
30لوله صافهر متر طول67,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد67,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد93,000
سه راهیهر 1 عدد93,000
کلاهک Hهر 1 عدد256,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 2 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول56,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد56,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهیهر 1 عدد79,000
کلاهک Hهر 1 عدد216,000
25لوله صافهر متر طول68,000
تبدیلهر 1 عدد61,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد68,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد95,000
سه راهیهر 1 عدد95,000
کلاهک Hهر 1 عدد261,000
30لوله صافهر متر طول79,000
تبدیلهر 1 عدد71,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد79,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد111,000
سه راهیهر 1 عدد111,000
کلاهک Hهر 1 عدد305,000
35لوله صافهر متر طول91,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد91,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد127,000
سه راهیهر 1 عدد127,000
کلاهک Hهر 1 عدد349,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 3 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
25لوله صافهر متر طول91,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد91,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد128,000
سه راهیهر 1 عدد128,000
کلاهک Hهر 1 عدد352,000
30لوله صافهر متر طول107,000
تبدیلهر 1 عدد97,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد107,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد150,000
سه راهیهر 1 عدد150,000
کلاهک Hهر 1 عدد414,000
35لوله صافهر متر طول124,000
تبدیلهر 1 عدد111,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد124,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد173,000
سه راهیهر 1 عدد173,000
کلاهک Hهر 1 عدد475,000
40لوله صافهر متر طول140,000
تبدیلهر 1 عدد126,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد140,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد195,000
سه راهیهر 1 عدد195,000
کلاهک Hهر 1 عدد537,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 4 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول133,000
تبدیلهر 1 عدد120,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد133,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد186,000
سه راهیهر 1 عدد186,000
کلاهک Hهر 1 عدد512,000
35لوله صافهر متر طول153,000
تبدیلهر 1 عدد138,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد153,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد214,000
سه راهیهر 1 عدد214,000
کلاهک Hهر 1 عدد589,000
40لوله صافهر متر طول173,000
تبدیلهر 1 عدد156,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد173,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد242,000
سه راهیهر 1 عدد242,000
کلاهک Hهر 1 عدد666,000
45لوله صافهر متر طول193,000
تبدیلهر 1 عدد174,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد193,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد270,000
سه راهیهر 1 عدد270,000
کلاهک Hهر 1 عدد743,000
50لوله صافهر متر طول213,000
تبدیلهر 1 عدد192,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد213,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد298,000
سه راهیهر 1 عدد298,000
کلاهک Hهر 1 عدد820,000

فهرست قیمت فلنج کانال گرد

قطر
(سانتیمتر)
نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)
20 نبشی 3 آهنی 1 جفت 25,000
25 نبشی 3 آهنی 1 جفت 27,000
30 نبشی 3 آهنی 1 جفت 30,000
35 نبشی 3 آهنی 1 جفت 32,000
40 نبشی 3 آهنی 1 جفت 35,000
45 نبشی 3 آهنی 1 جفت 37,000
50 نبشی 3 آهنی 1 جفت 40,000

 

فهرست قیمت ساپورت کانال گرد

قطر
(سانتیمتر)
نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)
20 تسمه 3 آهنی 1 عدد 20,000
25 تسمه 3 آهنی عدد 22,000
30 تسمه 3 آهنی عدد 25,000
35 تسمه 3 آهنی عدد 27,000
40 تسمه 3 آهنی عدد 30,000
45 تسمه 3 آهنی عدد 32,000
50 تسمه 3 آهنی عدد 35,000

 

دانشنامه

دودکش        فولاد گالوانیزه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: