فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول25,000
تبدیلهر 1 عدد22,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد39,000
کلاهک Hهر 1 عدد93,000
15لوله صافهر متر طول31,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد49,000
کلاهک Hهر 1 عدد117,000
20لوله صافهر متر طول37,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000
کلاهک Hهر 1 عدد141,000
25لوله صافهر متر طول43,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد61,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد70,000
کلاهک Hهر 1 عدد165,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1٫5 روغنی

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد57,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد61,000
کلاهک Hهر 1 عدد144,000
20لوله صافهر متر طول46,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد74,000
کلاهک Hهر 1 عدد176,000
25لوله صافهر متر طول55,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد55,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد77,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد83,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد88,000
کلاهک Hهر 1 عدد209,000
30لوله صافهر متر طول64,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد64,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد89,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد102,000
کلاهک Hهر 1 عدد242,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 2 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول53,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد53,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد86,000
کلاهک Hهر 1 عدد203,000
25لوله صافهر متر طول64,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد64,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد89,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد102,000
کلاهک Hهر 1 عدد243,000
30لوله صافهر متر طول74,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد74,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد111,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد119,000
کلاهک Hهر 1 عدد282,000
35لوله صافهر متر طول85,000
تبدیلهر 1 عدد76,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد85,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد118,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد127,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد135,000
کلاهک Hهر 1 عدد321,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 3 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
25لوله صافهر متر طول90,000
تبدیلهر 1 عدد81,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد90,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد126,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد135,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد144,000
کلاهک Hهر 1 عدد341,000
30لوله صافهر متر طول105,000
تبدیلهر 1 عدد95,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد105,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد147,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد158,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد169,000
کلاهک Hهر 1 عدد400,000
35لوله صافهر متر طول121,000
تبدیلهر 1 عدد109,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد121,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد169,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد181,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد193,000
کلاهک Hهر 1 عدد459,000
40لوله صافهر متر طول136,000
تبدیلهر 1 عدد123,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد136,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد191,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد205,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد218,000
کلاهک Hهر 1 عدد518,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 4 میل سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول136,000
تبدیلهر 1 عدد123,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد136,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد191,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد205,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد218,000
کلاهک Hهر 1 عدد518,000
35لوله صافهر متر طول157,000
تبدیلهر 1 عدد141,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد157,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد220,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد236,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد251,000
کلاهک Hهر 1 عدد597,000
40لوله صافهر متر طول178,000
تبدیلهر 1 عدد160,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد178,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد249,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد267,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد285,000
کلاهک Hهر 1 عدد676,000
45لوله صافهر متر طول199,000
تبدیلهر 1 عدد179,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد199,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد278,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد298,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد318,000
کلاهک Hهر 1 عدد755,000
50لوله صافهر متر طول219,000
تبدیلهر 1 عدد197,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد219,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد307,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد329,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد351,000
کلاهک Hهر 1 عدد834,000

فهرست قیمت فلنج کانال گرد

قطر
(سانتیمتر)
نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)
20 نبشی 3 آهنی 1 جفت 25,000
25 نبشی 3 آهنی 1 جفت 27,000
30 نبشی 3 آهنی 1 جفت 30,000
35 نبشی 3 آهنی 1 جفت 32,000
40 نبشی 3 آهنی 1 جفت 35,000
45 نبشی 3 آهنی 1 جفت 37,000
50 نبشی 3 آهنی 1 جفت 40,000

 

فهرست قیمت ساپورت کانال گرد

قطر
(سانتیمتر)
نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)
20 تسمه 3 آهنی 1 عدد 20,000
25 تسمه 3 آهنی عدد 22,000
30 تسمه 3 آهنی عدد 25,000
35 تسمه 3 آهنی عدد 27,000
40 تسمه 3 آهنی عدد 30,000
45 تسمه 3 آهنی عدد 32,000
50 تسمه 3 آهنی عدد 35,000

 

دانشنامه

دودکش        فولاد گالوانیزه

نظر شما




تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: