فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول18,000
تبدیلهر 1 عدد16,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد18,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد26,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد29,000
15لوله صافهر متر طول21,000
تبدیلهر 1 عدد19,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد21,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
20لوله صافهر متر طول25,000
تبدیلهر 1 عدد22,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد39,000
25لوله صافهر متر طول28,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد44,000
30لوله صافهر متر طول31,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد49,000
35لوله صافهر متر طول34,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد54,000
40لوله صافهر متر طول37,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول20,000
تبدیلهر 1 عدد18,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد20,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد31,000
15لوله صافهر متر طول23,000
تبدیلهر 1 عدد21,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد37,000
20لوله صافهر متر طول27,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد43,000
25لوله صافهر متر طول31,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد49,000
30لوله صافهر متر طول35,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد55,000
35لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد35,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد62,000
40لوله صافهر متر طول42,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
45لوله صافهر متر طول46,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد69,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد74,000
50لوله صافهر متر طول50,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد80,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول25,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد40,000
20لوله صافهر متر طول30,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
25لوله صافهر متر طول34,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد54,000
30لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد35,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد62,000
35لوله صافهر متر طول43,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد69,000
40لوله صافهر متر طول47,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد76,000
45لوله صافهر متر طول52,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد83,000
50لوله صافهر متر طول56,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد56,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد84,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد90,000
55لوله صافهر متر طول60,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد97,000
60لوله صافهر متر طول65,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد65,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد97,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد104,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫80 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول27,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد43,000
20لوله صافهر متر طول32,000
تبدیلهر 1 عدد29,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد51,000
25لوله صافهر متر طول37,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000
30لوله صافهر متر طول42,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
35لوله صافهر متر طول47,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد76,000
40لوله صافهر متر طول52,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد84,000
45لوله صافهر متر طول57,000
تبدیلهر 1 عدد52,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد92,000
50لوله صافهر متر طول62,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد87,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد100,000
55لوله صافهر متر طول67,000
تبدیلهر 1 عدد61,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد67,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد101,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد108,000
60لوله صافهر متر طول72,000
تبدیلهر 1 عدد65,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد72,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد101,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد109,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
65لوله صافهر متر طول77,000
تبدیلهر 1 عدد70,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد77,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد108,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد116,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد124,000
70لوله صافهر متر طول83,000
تبدیلهر 1 عدد74,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد83,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد116,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد124,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد132,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫90 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول35,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد55,000
25لوله صافهر متر طول40,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد40,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد61,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد65,000
30لوله صافهر متر طول46,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد69,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد74,000
35لوله صافهر متر طول52,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد83,000
40لوله صافهر متر طول57,000
تبدیلهر 1 عدد52,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد92,000
45لوله صافهر متر طول63,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد63,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد88,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد95,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد101,000
50لوله صافهر متر طول69,000
تبدیلهر 1 عدد62,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد69,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد110,000
55لوله صافهر متر طول74,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد74,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد112,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد119,000
60لوله صافهر متر طول80,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد80,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد112,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد120,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد128,000
65لوله صافهر متر طول86,000
تبدیلهر 1 عدد77,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد86,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد120,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد129,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد137,000
70لوله صافهر متر طول91,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد91,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد128,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد146,000
75لوله صافهر متر طول97,000
تبدیلهر 1 عدد87,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد97,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد136,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد146,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد155,000
80لوله صافهر متر طول103,000
تبدیلهر 1 عدد92,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد103,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد144,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد154,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد164,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول37,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000
25لوله صافهر متر طول43,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد61,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد70,000
30لوله صافهر متر طول50,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد80,000
35لوله صافهر متر طول56,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد56,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد84,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد90,000
40لوله صافهر متر طول62,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد87,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد100,000
45لوله صافهر متر طول69,000
تبدیلهر 1 عدد62,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد69,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد110,000
50لوله صافهر متر طول75,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد75,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد105,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد112,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد120,000
55لوله صافهر متر طول81,000
تبدیلهر 1 عدد73,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد114,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد122,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد130,000
60لوله صافهر متر طول88,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد88,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد123,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد131,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد140,000
65لوله صافهر متر طول94,000
تبدیلهر 1 عدد84,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد94,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد131,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد141,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد150,000
70لوله صافهر متر طول100,000
تبدیلهر 1 عدد90,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد100,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد140,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد150,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد160,000
75لوله صافهر متر طول106,000
تبدیلهر 1 عدد96,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد106,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد149,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد160,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد170,000
80لوله صافهر متر طول113,000
تبدیلهر 1 عدد101,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد113,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد158,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد169,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد180,000
85لوله صافهر متر طول119,000
تبدیلهر 1 عدد107,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد119,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد167,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد179,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد190,000
90لوله صافهر متر طول125,000
تبدیلهر 1 عدد113,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد125,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد175,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد188,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد201,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال گرد در سایر ابعاد و تعداد مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال گرد
 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: