فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول16,000
تبدیلهر 1 عدد14,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد22,000
سه راهیهر 1 عدد22,000
15لوله صافهر متر طول19,000
تبدیلهر 1 عدد17,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهیهر 1 عدد27,000
20لوله صافهر متر طول23,000
تبدیلهر 1 عدد20,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهیهر 1 عدد32,000
25لوله صافهر متر طول26,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد36,000
سه راهیهر 1 عدد36,000
30لوله صافهر متر طول29,000
تبدیلهر 1 عدد26,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهیهر 1 عدد41,000
35لوله صافهر متر طول33,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهیهر 1 عدد46,000
40لوله صافهر متر طول36,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهیهر 1 عدد51,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول25,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهیهر 1 عدد35,000
25لوله صافهر متر طول29,000
تبدیلهر 1 عدد26,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهیهر 1 عدد41,000
30لوله صافهر متر طول33,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهیهر 1 عدد47,000
35لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهیهر 1 عدد53,000
40لوله صافهر متر طول42,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهیهر 1 عدد58,000
45لوله صافهر متر طول46,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهیهر 1 عدد64,000
50لوله صافهر متر طول50,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهیهر 1 عدد70,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول38,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهیهر 1 عدد53,000
35لوله صافهر متر طول42,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهیهر 1 عدد59,000
40لوله صافهر متر طول47,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهیهر 1 عدد66,000
45لوله صافهر متر طول52,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهیهر 1 عدد73,000
50لوله صافهر متر طول57,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهیهر 1 عدد79,000
55لوله صافهر متر طول61,000
تبدیلهر 1 عدد55,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد61,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهیهر 1 عدد86,000
60لوله صافهر متر طول66,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد66,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد93,000
سه راهیهر 1 عدد93,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫80 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
40لوله صافهر متر طول53,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد53,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهیهر 1 عدد74,000
45لوله صافهر متر طول58,000
تبدیلهر 1 عدد52,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد58,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد81,000
سه راهیهر 1 عدد81,000
50لوله صافهر متر طول63,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد63,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد89,000
سه راهیهر 1 عدد89,000
55لوله صافهر متر طول69,000
تبدیلهر 1 عدد62,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد69,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهیهر 1 عدد96,000
60لوله صافهر متر طول74,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد74,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهیهر 1 عدد104,000
65لوله صافهر متر طول80,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد80,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد112,000
سه راهیهر 1 عدد112,000
70لوله صافهر متر طول85,000
تبدیلهر 1 عدد77,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد85,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد119,000
سه راهیهر 1 عدد119,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 0٫90 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
50لوله صافهر متر طول70,000
تبدیلهر 1 عدد63,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهیهر 1 عدد98,000
55لوله صافهر متر طول76,000
تبدیلهر 1 عدد69,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد76,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد107,000
سه راهیهر 1 عدد107,000
60لوله صافهر متر طول82,000
تبدیلهر 1 عدد74,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد82,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد115,000
سه راهیهر 1 عدد115,000
65لوله صافهر متر طول89,000
تبدیلهر 1 عدد80,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد89,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد124,000
سه راهیهر 1 عدد124,000
70لوله صافهر متر طول95,000
تبدیلهر 1 عدد85,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد95,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد133,000
سه راهیهر 1 عدد133,000
75لوله صافهر متر طول101,000
تبدیلهر 1 عدد91,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد101,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد141,000
سه راهیهر 1 عدد141,000
80لوله صافهر متر طول107,000
تبدیلهر 1 عدد96,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد107,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد150,000
سه راهیهر 1 عدد150,000

 

فهرست قیمت کانال گرد هواکش با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع کانال واحد قیمت قیمت (تومان)
60لوله صافهر متر طول91,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد91,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد127,000
سه راهیهر 1 عدد127,000
65لوله صافهر متر طول97,000
تبدیلهر 1 عدد88,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد97,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد136,000
سه راهیهر 1 عدد136,000
70لوله صافهر متر طول104,000
تبدیلهر 1 عدد94,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد104,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد146,000
سه راهیهر 1 عدد146,000
75لوله صافهر متر طول111,000
تبدیلهر 1 عدد100,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد111,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد155,000
سه راهیهر 1 عدد155,000
80لوله صافهر متر طول118,000
تبدیلهر 1 عدد106,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد118,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد165,000
سه راهیهر 1 عدد165,000
85لوله صافهر متر طول125,000
تبدیلهر 1 عدد112,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد125,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد174,000
سه راهیهر 1 عدد174,000
90لوله صافهر متر طول131,000
تبدیلهر 1 عدد118,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد131,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد184,000
سه راهیهر 1 عدد184,000

 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: