فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1٫5 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول59,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
درپوشهر 1 عدد30,000
تبدیلهر 1 عدد52,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد76,000
کلاهک Hهر 1 عدد151,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد19,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد21,000
25لوله صافهر متر طول71,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
درپوشهر 1 عدد35,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد102,000
کلاهک Hهر 1 عدد208,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد21,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول82,000
رابط کانالهر 1 عدد16,000
درپوشهر 1 عدد41,000
تبدیلهر 1 عدد68,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد83,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد101,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد132,000
کلاهک Hهر 1 عدد276,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد23,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد26,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 2 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول68,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
درپوشهر 1 عدد34,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد87,000
کلاهک Hهر 1 عدد174,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد18,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول83,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
درپوشهر 1 عدد41,000
تبدیلهر 1 عدد70,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد53,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد76,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد118,000
کلاهک Hهر 1 عدد243,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد20,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول97,000
رابط کانالهر 1 عدد19,000
درپوشهر 1 عدد48,000
تبدیلهر 1 عدد80,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد67,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد119,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد154,000
کلاهک Hهر 1 عدد325,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد23,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول111,000
رابط کانالهر 1 عدد22,000
درپوشهر 1 عدد55,000
تبدیلهر 1 عدد90,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد82,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد119,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد151,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد196,000
کلاهک Hهر 1 عدد419,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد28,000
40لوله صافهر متر طول125,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
درپوشهر 1 عدد62,000
تبدیلهر 1 عدد101,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد98,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد144,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد188,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد244,000
کلاهک Hهر 1 عدد526,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد27,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد30,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 3 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول135,000
رابط کانالهر 1 عدد27,000
درپوشهر 1 عدد68,000
تبدیلهر 1 عدد109,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد90,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد129,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد210,000
کلاهک Hهر 1 عدد448,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد22,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول156,000
رابط کانالهر 1 عدد31,000
درپوشهر 1 عدد78,000
تبدیلهر 1 عدد124,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد112,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد162,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد210,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد271,000
کلاهک Hهر 1 عدد583,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول177,000
رابط کانالهر 1 عدد35,000
درپوشهر 1 عدد88,000
تبدیلهر 1 عدد139,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد136,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد198,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد263,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد340,000
کلاهک Hهر 1 عدد737,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد27,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول197,000
رابط کانالهر 1 عدد39,000
درپوشهر 1 عدد99,000
تبدیلهر 1 عدد154,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد162,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد239,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد322,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد417,000
کلاهک Hهر 1 عدد910,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد29,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول218,000
رابط کانالهر 1 عدد44,000
درپوشهر 1 عدد109,000
تبدیلهر 1 عدد169,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد191,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد285,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد387,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد502,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,101,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد31,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول238,000
رابط کانالهر 1 عدد48,000
درپوشهر 1 عدد119,000
تبدیلهر 1 عدد184,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد223,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد334,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد458,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد596,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,310,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد33,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول259,000
رابط کانالهر 1 عدد52,000
درپوشهر 1 عدد129,000
تبدیلهر 1 عدد199,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد256,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد387,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد536,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد698,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,538,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد35,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول280,000
رابط کانالهر 1 عدد56,000
درپوشهر 1 عدد140,000
تبدیلهر 1 عدد215,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد293,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد445,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد620,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد808,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,785,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد37,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد42,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 4 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
40لوله صافهر متر طول231,000
رابط کانالهر 1 عدد46,000
درپوشهر 1 عدد116,000
تبدیلهر 1 عدد179,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد175,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد255,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد341,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد440,000
کلاهک Hهر 1 عدد961,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد39,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد44,000
45لوله صافهر متر طول259,000
رابط کانالهر 1 عدد52,000
درپوشهر 1 عدد129,000
تبدیلهر 1 عدد199,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد210,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد309,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد420,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد542,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,189,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد42,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد48,000
50لوله صافهر متر طول286,000
رابط کانالهر 1 عدد57,000
درپوشهر 1 عدد143,000
تبدیلهر 1 عدد220,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد248,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد369,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد506,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد656,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,442,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد46,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد52,000
55لوله صافهر متر طول314,000
رابط کانالهر 1 عدد63,000
درپوشهر 1 عدد157,000
تبدیلهر 1 عدد240,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد290,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد434,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد601,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد780,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,719,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد49,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد55,000
60لوله صافهر متر طول341,000
رابط کانالهر 1 عدد68,000
درپوشهر 1 عدد171,000
تبدیلهر 1 عدد260,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد335,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد505,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد704,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد915,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,021,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد52,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد59,000
65لوله صافهر متر طول369,000
رابط کانالهر 1 عدد74,000
درپوشهر 1 عدد184,000
تبدیلهر 1 عدد280,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد383,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد581,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد815,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,061,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,349,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد56,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد62,000
70لوله صافهر متر طول396,000
رابط کانالهر 1 عدد79,000
درپوشهر 1 عدد198,000
تبدیلهر 1 عدد300,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد435,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد663,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد934,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,218,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,700,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد59,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد66,000
75لوله صافهر متر طول424,000
رابط کانالهر 1 عدد85,000
درپوشهر 1 عدد212,000
تبدیلهر 1 عدد320,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد490,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد750,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد1,062,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,386,000
کلاهک Hهر 1 عدد3,077,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد62,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد69,000
80لوله صافهر متر طول451,000
رابط کانالهر 1 عدد90,000
درپوشهر 1 عدد226,000
تبدیلهر 1 عدد340,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد548,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد843,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد1,197,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,565,000
کلاهک Hهر 1 عدد3,478,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد65,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد73,000

⊕ جهت محاسبه قیمت کانال دودکش با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دودکش فولادی
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

دودکش فولادیدودکش فولادیدودکش فولادیدودکش فولادی

دانشنامه

دودکش موتورخانه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: