فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1٫5 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول53,000
بوشنهر 1 عدد11,000
درپوشهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد49,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد67,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد78,000
کلاهک Hهر 1 عدد141,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت29,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول64,000
بوشنهر 1 عدد13,000
درپوشهر 1 عدد32,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد69,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد101,000
کلاهک Hهر 1 عدد193,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت32,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول74,000
بوشنهر 1 عدد15,000
درپوشهر 1 عدد37,000
تبدیلهر 1 عدد64,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد84,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد106,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد129,000
کلاهک Hهر 1 عدد254,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت36,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 2 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول62,000
بوشنهر 1 عدد12,000
درپوشهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد76,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد88,000
کلاهک Hهر 1 عدد163,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت28,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول75,000
بوشنهر 1 عدد15,000
درپوشهر 1 عدد38,000
تبدیلهر 1 عدد66,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد58,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
کلاهک Hهر 1 عدد226,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت31,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول88,000
بوشنهر 1 عدد18,000
درپوشهر 1 عدد44,000
تبدیلهر 1 عدد76,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد97,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد124,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد150,000
کلاهک Hهر 1 عدد301,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت35,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول101,000
بوشنهر 1 عدد20,000
درپوشهر 1 عدد50,000
تبدیلهر 1 عدد85,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد84,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد118,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد153,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد189,000
کلاهک Hهر 1 عدد387,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت38,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول113,000
بوشنهر 1 عدد23,000
درپوشهر 1 عدد57,000
تبدیلهر 1 عدد95,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد99,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد142,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد187,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد232,000
کلاهک Hهر 1 عدد484,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت41,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد29,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 3 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول119,000
بوشنهر 1 عدد24,000
درپوشهر 1 عدد59,000
تبدیلهر 1 عدد101,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد91,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد125,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد161,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد197,000
کلاهک Hهر 1 عدد404,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت34,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول137,000
بوشنهر 1 عدد27,000
درپوشهر 1 عدد68,000
تبدیلهر 1 عدد115,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد110,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد155,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد203,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد251,000
کلاهک Hهر 1 عدد524,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت37,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول155,000
بوشنهر 1 عدد31,000
درپوشهر 1 عدد77,000
تبدیلهر 1 عدد128,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد132,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد188,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد249,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد311,000
کلاهک Hهر 1 عدد659,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت40,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول173,000
بوشنهر 1 عدد35,000
درپوشهر 1 عدد86,000
تبدیلهر 1 عدد142,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد155,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد224,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد302,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد380,000
کلاهک Hهر 1 عدد811,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت43,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول191,000
بوشنهر 1 عدد38,000
درپوشهر 1 عدد95,000
تبدیلهر 1 عدد156,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد181,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد264,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد359,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد455,000
کلاهک Hهر 1 عدد980,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت46,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد33,000
55لوله صافهر متر طول209,000
بوشنهر 1 عدد42,000
درپوشهر 1 عدد104,000
تبدیلهر 1 عدد170,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد209,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد308,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد423,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد537,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,164,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت49,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول227,000
بوشنهر 1 عدد45,000
درپوشهر 1 عدد113,000
تبدیلهر 1 عدد183,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد240,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد355,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد491,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد627,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,365,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت52,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول245,000
بوشنهر 1 عدد49,000
درپوشهر 1 عدد122,000
تبدیلهر 1 عدد197,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد272,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد406,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد565,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد724,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,582,000
فلنج آهنی 3هر 1 جفت55,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد40,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 4 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
40لوله صافهر متر طول203,000
بوشنهر 1 عدد41,000
درپوشهر 1 عدد101,000
تبدیلهر 1 عدد165,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد167,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد239,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد320,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد401,000
کلاهک Hهر 1 عدد857,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت60,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد43,000
45لوله صافهر متر طول227,000
بوشنهر 1 عدد45,000
درپوشهر 1 عدد113,000
تبدیلهر 1 عدد183,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد199,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد287,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد389,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد491,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,059,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت64,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد46,000
50لوله صافهر متر طول251,000
بوشنهر 1 عدد50,000
درپوشهر 1 عدد125,000
تبدیلهر 1 عدد202,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد233,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد340,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد465,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد591,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,281,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت69,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد49,000
55لوله صافهر متر طول275,000
بوشنهر 1 عدد55,000
درپوشهر 1 عدد137,000
تبدیلهر 1 عدد220,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد270,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد398,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد549,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد700,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,525,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت74,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد53,000
60لوله صافهر متر طول299,000
بوشنهر 1 عدد60,000
درپوشهر 1 عدد149,000
تبدیلهر 1 عدد238,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد310,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد460,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد640,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد819,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,791,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت78,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد56,000
65لوله صافهر متر طول323,000
بوشنهر 1 عدد65,000
درپوشهر 1 عدد161,000
تبدیلهر 1 عدد257,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد353,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد528,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد737,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد947,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,079,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت83,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد59,000
70لوله صافهر متر طول347,000
بوشنهر 1 عدد69,000
درپوشهر 1 عدد173,000
تبدیلهر 1 عدد275,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد399,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد600,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد843,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,085,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,388,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت87,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد63,000
75لوله صافهر متر طول371,000
بوشنهر 1 عدد74,000
درپوشهر 1 عدد185,000
تبدیلهر 1 عدد293,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد448,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد677,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد955,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,233,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,718,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت92,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد66,000
80لوله صافهر متر طول395,000
بوشنهر 1 عدد79,000
درپوشهر 1 عدد197,000
تبدیلهر 1 عدد312,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد500,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد759,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد1,074,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,390,000
کلاهک Hهر 1 عدد3,070,000
فلنج آهنی 4هر 1 جفت97,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد69,000

⊕ جهت محاسبه قیمت کانال دودکش با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دودکش فولادی
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

دودکش فولادیدودکش فولادیدودکش فولادی

دانشنامه

دودکش موتورخانه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: