فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1٫5 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول54,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
درپوشهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد49,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد50,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد72,000
کلاهک Hهر 1 عدد142,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد18,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول65,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
درپوشهر 1 عدد32,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد44,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد96,000
کلاهک Hهر 1 عدد195,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد20,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول75,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
درپوشهر 1 عدد38,000
تبدیلهر 1 عدد65,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد54,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد95,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد124,000
کلاهک Hهر 1 عدد258,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد23,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 2 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول62,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
درپوشهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد40,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد57,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد81,000
کلاهک Hهر 1 عدد163,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد18,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول75,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
درپوشهر 1 عدد37,000
تبدیلهر 1 عدد66,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد51,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد110,000
کلاهک Hهر 1 عدد225,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد20,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول87,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
درپوشهر 1 عدد44,000
تبدیلهر 1 عدد76,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد63,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد111,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد143,000
کلاهک Hهر 1 عدد300,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد22,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول100,000
رابط کانالهر 1 عدد20,000
درپوشهر 1 عدد50,000
تبدیلهر 1 عدد85,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد77,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد111,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد140,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد182,000
کلاهک Hهر 1 عدد386,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد24,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول113,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
درپوشهر 1 عدد56,000
تبدیلهر 1 عدد95,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد92,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد135,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد174,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد225,000
کلاهک Hهر 1 عدد483,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد26,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد29,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 3 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
30لوله صافهر متر طول122,000
رابط کانالهر 1 عدد24,000
درپوشهر 1 عدد61,000
تبدیلهر 1 عدد102,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد85,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد121,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد151,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد194,000
کلاهک Hهر 1 عدد411,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد22,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول140,000
رابط کانالهر 1 عدد28,000
درپوشهر 1 عدد70,000
تبدیلهر 1 عدد116,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد105,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد151,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد193,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد249,000
کلاهک Hهر 1 عدد534,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد24,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول159,000
رابط کانالهر 1 عدد32,000
درپوشهر 1 عدد79,000
تبدیلهر 1 عدد130,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد127,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد184,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد241,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد311,000
کلاهک Hهر 1 عدد673,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد26,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول177,000
رابط کانالهر 1 عدد35,000
درپوشهر 1 عدد89,000
تبدیلهر 1 عدد144,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد151,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد221,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد295,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد381,000
کلاهک Hهر 1 عدد828,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد28,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول196,000
رابط کانالهر 1 عدد39,000
درپوشهر 1 عدد98,000
تبدیلهر 1 عدد158,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد178,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد262,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد354,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد458,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,001,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد30,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول214,000
رابط کانالهر 1 عدد43,000
درپوشهر 1 عدد107,000
تبدیلهر 1 عدد172,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد206,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد307,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد418,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد542,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,189,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد32,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول232,000
رابط کانالهر 1 عدد46,000
درپوشهر 1 عدد116,000
تبدیلهر 1 عدد186,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد237,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد355,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد488,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد634,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,395,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد34,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول251,000
رابط کانالهر 1 عدد50,000
درپوشهر 1 عدد125,000
تبدیلهر 1 عدد200,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد270,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد407,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد564,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد733,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,617,000
فلنج آهنی 3هر 1 عدد36,000
ساپورت آهنی 3هر 1 عدد41,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 4 میل فولادی سیاه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
40لوله صافهر متر طول208,000
رابط کانالهر 1 عدد42,000
درپوشهر 1 عدد104,000
تبدیلهر 1 عدد168,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد163,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد236,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد313,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد402,000
کلاهک Hهر 1 عدد875,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد38,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد43,000
45لوله صافهر متر طول232,000
رابط کانالهر 1 عدد46,000
درپوشهر 1 عدد116,000
تبدیلهر 1 عدد186,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد195,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد286,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد384,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد495,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,081,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد41,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد46,000
50لوله صافهر متر طول257,000
رابط کانالهر 1 عدد51,000
درپوشهر 1 عدد129,000
تبدیلهر 1 عدد205,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد231,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد340,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد462,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد597,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,309,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد44,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد50,000
55لوله صافهر متر طول282,000
رابط کانالهر 1 عدد56,000
درپوشهر 1 عدد141,000
تبدیلهر 1 عدد224,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد269,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد399,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد547,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد709,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,560,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد47,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد53,000
60لوله صافهر متر طول306,000
رابط کانالهر 1 عدد61,000
درپوشهر 1 عدد153,000
تبدیلهر 1 عدد242,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد310,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد463,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد640,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد830,000
کلاهک Hهر 1 عدد1,832,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد50,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد56,000
65لوله صافهر متر طول331,000
رابط کانالهر 1 عدد66,000
درپوشهر 1 عدد165,000
تبدیلهر 1 عدد261,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد353,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد532,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد741,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد962,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,126,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد53,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد60,000
70لوله صافهر متر طول355,000
رابط کانالهر 1 عدد71,000
درپوشهر 1 عدد178,000
تبدیلهر 1 عدد280,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد400,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد606,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد848,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,103,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,443,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد56,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد63,000
75لوله صافهر متر طول380,000
رابط کانالهر 1 عدد76,000
درپوشهر 1 عدد190,000
تبدیلهر 1 عدد298,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد450,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد685,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد963,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,255,000
کلاهک Hهر 1 عدد2,782,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد59,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد67,000
80لوله صافهر متر طول405,000
رابط کانالهر 1 عدد81,000
درپوشهر 1 عدد202,000
تبدیلهر 1 عدد317,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد503,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد768,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد1,086,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد1,416,000
کلاهک Hهر 1 عدد3,143,000
فلنج آهنی 4هر 1 عدد63,000
ساپورت آهنی 4هر 1 عدد70,000

⊕ جهت محاسبه قیمت کانال دودکش با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دودکش فولادی
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

دودکش فولادیدودکش فولادیدودکش فولادیدودکش فولادی

دانشنامه

دودکش موتورخانه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: