فهرست قیمت اجرا فلاشینگ بر حسب متر طول (با مصالح)

نوع ورق عرض فلاشینگ
(سانتیمتر)
عرض ورق مصرفی
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)

0٫50 رنگی

0٫60 گالوانیزه

0٫70 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 25,000
14 الی 22 34 الی 42 27,000
23 الی 30 43 الی 50 29,000
31 الی 42 51 الی 62 31,000
43 الی 63 63 الی 83 39,000

0٫70 گالوانیزه

0٫80 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 27,000
14 الی 22 34 الی 42 29,000
23 الی 30 43 الی 50 31,000
31 الی 42 51 الی 62 33,000
43 الی 63 63 الی 83 41,000

0٫90 گالوانیزه

1 میل روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 30,000
14 الی 22 34 الی 42 33,000
23 الی 30 43 الی 50 36,000
31 الی 42 51 الی 62 39,000
43 الی 63 63 الی 83 51,000
64 الی 80 84 الی 100 57,000

1٫25 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 34,000
14 الی 22 34 الی 42 38,000
23 الی 30 43 الی 50 42,000
31 الی 42 51 الی 62 46,000
43 الی 63 63 الی 83 62,000
64 الی 80 84 الی 100 70,000

1٫5 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 37,000
14 الی 22 34 الی 42 42,000
23 الی 30 43 الی 50 47,000
31 الی 42 51 الی 62 52,000
43 الی 63 63 الی 83 72,000
64 الی 80 84 الی 100 82,000
81 الی 105 101 الی 125 92,000

هزینه رنگ کاری کوره ای

کمتر از 14 کمتر از 33 8,000
14 الی 22 34 الی 42 11,000
23 الی 30 43 الی 50 14,000
31 الی 42 51 الی 62 17,000
43 الی 63 63 الی 83 20,000
64 الی 80 84 الی 100 23,000
81 الی 105 101 الی 125 26,000

⊕  قیمت کارهای کمتر از 50 متر طول، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد. همچنین قیمت فلاشینگ دارای قوس، 2٫5 برابر قیمتهای فوق میباشد.

 

فهرست قیمت اجرا فلاشینگ با ورق ضخیم بر حسب کیلوگرم (با مصالح)

نوع ورق عرض فلاشینگ
(سانتیمتر)
عرض ورق مصرفی
(سانتیمتر)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)

2 میل سیاه

کمتر از 14 کمتر از 33 6,500
14 الی 22 34 الی 42 6,400
23 الی 30 43 الی 50 6,300
31 الی 42 51 الی 62 6,200
43 الی 63 63 الی 83 6,100
64 الی 80 84 الی 100 6,000
81 الی 105 101 الی 125 5,900

2٫5 سیاه

کمتر از 14 کمتر از 33 6,000
14 الی 22 34 الی 42 5,900
23 الی 30 43 الی 50 5,800
31 الی 42 51 الی 62 5,700
43 الی 63 63 الی 83 5,600
64 الی 80 84 الی 100 5,500
81 الی 105 101 الی 125 5,400

3 میل سیاه

کمتر از 14 کمتر از 33 5,400
14 الی 22 34 الی 42 5,300
23 الی 30 43 الی 50 5,200
31 الی 42 51 الی 62 5,100
43 الی 63 63 الی 83 5,000
64 الی 80 84 الی 100 4,900
81 الی 105 101 الی 125 4,800

⊕  قیمت کارهای کمتر از 50 متر طول، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد. همچنین قیمت فلاشینگ دارای قوس، 2٫5 برابر قیمتهای فوق میباشد.

 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

فلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگ

  

دانشنامه
فلاشینگ نما

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: