فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول19,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد20,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد29,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد13,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد15,000
15لوله صافهر متر طول28,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد37,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد16,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول37,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول46,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد58,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول55,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد72,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول64,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد88,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول74,000
رابط کانالهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد44,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد105,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول83,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد124,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول92,000
رابط کانالهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد110,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد146,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول101,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد64,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد127,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد169,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد33,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول110,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد72,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد111,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد146,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد194,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول119,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد125,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد167,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد220,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
70لوله صافهر متر طول128,000
رابط کانالهر 1 عدد26,000
تبدیلهر 1 عدد64,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد90,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد140,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد188,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد249,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫80 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول34,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد21,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد31,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد40,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد16,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول45,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد53,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول55,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد40,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول66,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد44,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد85,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول77,000
رابط کانالهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد44,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد105,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول88,000
رابط کانالهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد127,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول99,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد115,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد152,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول110,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد61,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد69,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد105,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد136,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد180,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول121,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد66,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد79,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد120,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد159,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد210,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد33,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول132,000
رابط کانالهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد70,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد89,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد184,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد242,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول143,000
رابط کانالهر 1 عدد29,000
تبدیلهر 1 عدد74,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد101,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد155,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد210,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد277,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
70لوله صافهر متر طول153,000
رابط کانالهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد113,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد174,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد238,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد314,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
75لوله صافهر متر طول164,000
رابط کانالهر 1 عدد34,000
تبدیلهر 1 عدد83,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد125,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد195,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد269,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد354,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
80لوله صافهر متر طول175,000
رابط کانالهر 1 عدد36,000
تبدیلهر 1 عدد87,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد139,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد217,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد301,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد396,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
85لوله صافهر متر طول186,000
رابط کانالهر 1 عدد38,000
تبدیلهر 1 عدد92,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد153,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد240,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد335,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد441,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000
90لوله صافهر متر طول197,000
رابط کانالهر 1 عدد40,000
تبدیلهر 1 عدد96,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد168,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد264,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد370,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد489,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد54,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول55,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد40,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول69,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد77,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول83,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد98,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول96,000
رابط کانالهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد51,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد93,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد122,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول110,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد61,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد114,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد150,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول123,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد106,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد180,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول137,000
رابط کانالهر 1 عدد28,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد123,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد214,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول151,000
رابط کانالهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد78,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد93,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد143,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد191,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد251,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد33,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول164,000
رابط کانالهر 1 عدد34,000
تبدیلهر 1 عدد83,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد106,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد221,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد290,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول178,000
رابط کانالهر 1 عدد36,000
تبدیلهر 1 عدد88,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد120,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد185,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد253,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد333,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
70لوله صافهر متر طول191,000
رابط کانالهر 1 عدد39,000
تبدیلهر 1 عدد94,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد135,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد209,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد288,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد379,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
75لوله صافهر متر طول205,000
رابط کانالهر 1 عدد42,000
تبدیلهر 1 عدد99,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد151,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد235,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد326,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد429,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
80لوله صافهر متر طول219,000
رابط کانالهر 1 عدد45,000
تبدیلهر 1 عدد105,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد168,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد261,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد365,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد481,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
85لوله صافهر متر طول232,000
رابط کانالهر 1 عدد47,000
تبدیلهر 1 عدد110,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد185,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد290,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد407,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد536,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000
90لوله صافهر متر طول246,000
رابط کانالهر 1 عدد50,000
تبدیلهر 1 عدد115,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد204,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد320,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد451,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد595,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد54,000
95لوله صافهر متر طول260,000
رابط کانالهر 1 عدد53,000
تبدیلهر 1 عدد121,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد223,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد351,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد498,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد656,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد51,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد57,000
100لوله صافهر متر طول273,000
رابط کانالهر 1 عدد55,000
تبدیلهر 1 عدد126,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد244,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد385,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد547,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد721,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد53,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد59,000
105لوله صافهر متر طول287,000
رابط کانالهر 1 عدد58,000
تبدیلهر 1 عدد132,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد265,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد419,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد598,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد789,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد56,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد62,000
110لوله صافهر متر طول300,000
رابط کانالهر 1 عدد61,000
تبدیلهر 1 عدد137,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد288,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد456,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد652,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد860,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد58,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد64,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال اسپیرال با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال اسپیرال
 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: