فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول16,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد20,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد28,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد13,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد15,000
15لوله صافهر متر طول24,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد28,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد26,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد35,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد15,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول31,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد45,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول39,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول47,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول55,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد83,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول63,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد99,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول71,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد88,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول79,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد54,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد81,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد136,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول86,000
رابط کانالهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد61,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد92,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد119,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد157,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول94,000
رابط کانالهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد68,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد136,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد180,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول102,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد76,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد117,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد155,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد204,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول110,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد85,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد131,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد175,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد231,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد39,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫80 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول30,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد21,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد39,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد15,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول40,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد50,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول50,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد64,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول60,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد80,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول70,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد99,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول80,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد49,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد119,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول90,000
رابط کانالهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد108,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد142,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول100,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد65,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد99,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد127,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد167,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول111,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد62,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد74,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد113,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد148,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد195,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول121,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد66,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد84,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد128,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد170,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد224,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول131,000
رابط کانالهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد70,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد94,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد145,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد195,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد256,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول141,000
رابط کانالهر 1 عدد29,000
تبدیلهر 1 عدد74,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد106,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد221,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد291,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد39,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول151,000
رابط کانالهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد117,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد182,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد248,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد327,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول161,000
رابط کانالهر 1 عدد33,000
تبدیلهر 1 عدد83,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد130,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد202,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد278,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد366,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول171,000
رابط کانالهر 1 عدد35,000
تبدیلهر 1 عدد87,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد143,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد223,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد309,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد407,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول181,000
رابط کانالهر 1 عدد37,000
تبدیلهر 1 عدد91,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد157,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد245,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد342,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد450,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد53,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول48,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول60,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد73,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول73,000
رابط کانالهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد92,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول85,000
رابط کانالهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد48,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد87,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد115,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول97,000
رابط کانالهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد106,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد140,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول109,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد63,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد66,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد100,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد128,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد168,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول121,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد68,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد77,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد116,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد151,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد199,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول133,000
رابط کانالهر 1 عدد28,000
تبدیلهر 1 عدد73,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد88,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد133,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد177,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد232,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول145,000
رابط کانالهر 1 عدد30,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد100,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد152,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد205,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد269,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول157,000
رابط کانالهر 1 عدد32,000
تبدیلهر 1 عدد84,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد113,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد173,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد235,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد308,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول169,000
رابط کانالهر 1 عدد35,000
تبدیلهر 1 عدد89,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد126,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد195,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد267,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد350,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد39,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول181,000
رابط کانالهر 1 عدد37,000
تبدیلهر 1 عدد94,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد141,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد218,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد301,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد395,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول193,000
رابط کانالهر 1 عدد40,000
تبدیلهر 1 عدد99,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد156,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد243,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد337,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد443,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول206,000
رابط کانالهر 1 عدد42,000
تبدیلهر 1 عدد104,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد173,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد269,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد375,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد494,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول218,000
رابط کانالهر 1 عدد45,000
تبدیلهر 1 عدد109,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد190,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد296,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد416,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد548,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد53,000
95لوله صافهر متر طول230,000
رابط کانالهر 1 عدد47,000
تبدیلهر 1 عدد114,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد208,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد325,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد459,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد604,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد55,000
100لوله صافهر متر طول242,000
رابط کانالهر 1 عدد49,000
تبدیلهر 1 عدد119,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد227,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد356,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد503,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد663,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد51,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد57,000
105لوله صافهر متر طول254,000
رابط کانالهر 1 عدد52,000
تبدیلهر 1 عدد124,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد246,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد387,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد550,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد725,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد53,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد60,000
110لوله صافهر متر طول266,000
رابط کانالهر 1 عدد54,000
تبدیلهر 1 عدد129,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد267,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد421,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد600,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد790,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد56,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد62,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال اسپیرال با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال اسپیرال
 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: