فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول14,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت21,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد15,000
15لوله صافهر متر طول22,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد41,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول29,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد50,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول36,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد61,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول43,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد73,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول51,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد87,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول58,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد67,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد103,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول65,000
بوشنهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد53,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد76,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد121,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول72,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد59,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد113,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد140,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول79,000
بوشنهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد66,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد97,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد129,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد160,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت50,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول87,000
بوشنهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد73,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد109,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد146,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد183,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت54,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول94,000
بوشنهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد121,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد164,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد207,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت57,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول101,000
بوشنهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد89,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد134,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد183,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد232,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت60,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 0٫80 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول27,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد36,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد45,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
20لوله صافهر متر طول36,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول46,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد50,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد69,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول55,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد85,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول64,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد48,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد68,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد103,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول73,000
بوشنهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد55,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد101,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد123,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول82,000
بوشنهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد118,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد146,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول91,000
بوشنهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد170,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول100,000
بوشنهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد62,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد79,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد117,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد157,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد197,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت50,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول109,000
بوشنهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد66,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد89,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد132,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد179,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد226,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت54,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول118,000
بوشنهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد69,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد99,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد148,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد203,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد257,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت57,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول127,000
بوشنهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد73,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد110,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد166,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد228,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد291,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت60,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول137,000
بوشنهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد77,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد121,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد184,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد255,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد327,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت63,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول146,000
بوشنهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد81,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد134,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد204,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد284,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد364,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت66,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول155,000
بوشنهر 1 عدد26,000
تبدیلهر 1 عدد85,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد146,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد224,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد314,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد405,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت70,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول164,000
بوشنهر 1 عدد28,000
تبدیلهر 1 عدد89,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد160,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد246,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد347,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد447,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت73,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000

 

فهرست قیمت کانال اسپیرال با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول44,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد62,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول55,000
بوشنهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد78,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول66,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد81,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد97,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول77,000
بوشنهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد54,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد77,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد119,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول88,000
بوشنهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد117,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد143,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول99,000
بوشنهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد63,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد71,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد171,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول110,000
بوشنهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد82,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد120,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد160,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد201,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول121,000
بوشنهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد93,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد186,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد234,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت50,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول132,000
بوشنهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد77,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد104,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد156,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد213,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد270,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت54,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول143,000
بوشنهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد117,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد176,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد242,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد308,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت57,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول154,000
بوشنهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد87,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد130,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد197,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد273,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد349,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت60,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول165,000
بوشنهر 1 عدد29,000
تبدیلهر 1 عدد92,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد145,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد220,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد307,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد393,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت63,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول176,000
بوشنهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد97,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد160,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد244,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد342,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد440,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت66,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول187,000
بوشنهر 1 عدد32,000
تبدیلهر 1 عدد102,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد176,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد270,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد380,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد490,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت70,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول198,000
بوشنهر 1 عدد34,000
تبدیلهر 1 عدد107,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد192,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد296,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد419,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد542,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت73,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000
95لوله صافهر متر طول209,000
بوشنهر 1 عدد36,000
تبدیلهر 1 عدد112,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد210,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد325,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد461,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد597,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت76,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد55,000
100لوله صافهر متر طول220,000
بوشنهر 1 عدد38,000
تبدیلهر 1 عدد117,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد228,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد354,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد505,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد655,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت79,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد57,000
105لوله صافهر متر طول231,000
بوشنهر 1 عدد39,000
تبدیلهر 1 عدد122,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد247,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد385,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد550,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد715,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت83,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد60,000
110لوله صافهر متر طول242,000
بوشنهر 1 عدد41,000
تبدیلهر 1 عدد127,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد268,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد418,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد598,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد779,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت86,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد62,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال اسپیرال با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال اسپیرال
 

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: