آخرین به روز رسانی: 15 تیر 1399

فهرست قیمت کانال چهارگوش

نوع ورق نوع فلنج قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بدون فلنج 110,000
با فلنج آهنی 130,000
با فلنج گالوانیزه 145,000
0٫60 گالوانیزه بدون فلنج آهنی 130,000
با فلنج آهنی 150,000
با فلنج گالوانیزه 165,000
0٫70 گالوانیزه بدون فلنج 150,000
با فلنج آهنی 170,000
با فلنج گالوانیزه 185,000
0٫80 گالوانیزه بدون فلنج 170,000
با فلنج آهنی 190,000
با فلنج گالوانیزه 205,000
0٫90 گالوانیزه بدون فلنج 190,000
با فلنج آهنی 210,000
با فلنج گالوانیزه 225,000
1 میل گالوانیزه بدون فلنج 210,000
با فلنج آهنی 230,000
با فلنج گالوانیزه 245,000
1٫25 گالوانیزه بدون فلنج 250,000
با فلنج آهنی 270,000

 

فهرست قیمت اتصالات کانال چهارگوش به صورت جداگانه

شرح واحد قیمت قیمت (تومان)
فلنج آهنی با نبشی نمره 3 کیلوگرم 12,500
فلنج آهنی با نبشی نمره 4 کیلوگرم 12,000
ساپورت آهنی با نبشی نمره 3 کیلوگرم 11,500
ساپورت آهنی با نبشی نمره 4 کیلوگرم 11,000
ساپورت آهنی با نبشی نمره 5 کیلوگرم 10,500
 
فلنج گالوانیزه با پروفیل 20 متر محیط 30,000
فلنج گالوانیزه با پروفیل 30 متر محیط 40,000
فلنج گالوانیزه با پروفیل 40
متر محیط 60,000
ساپورت گالوانیزه با پروفیل 21 متر محیط 35,000
ساپورت گالوانیزه با پروفیل 35 متر محیط 50,000
ساپورت گالوانیزه با پروفیل 45 متر محیط 70,000
     
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 متر محیط 20,000
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه متر محیط 40,000
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 50,000
پلنیوم باکس خطی با ورق 0٫6 گالوانیزه متر طول 100,000
پلنیوم باکس مکعبی با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 40,000

 


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: