فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول20,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد20,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد28,000
15لوله صافهر متر طول24,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد26,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد28,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد25,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد35,000
20لوله صافهر متر طول28,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد29,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد44,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول32,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد54,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول36,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد66,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول40,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد79,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول44,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد40,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد94,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول22,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد20,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد29,000
15لوله صافهر متر طول27,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد37,000
20لوله صافهر متر طول31,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول36,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد58,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول41,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد72,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول45,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد88,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول50,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد44,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد105,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول55,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد47,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد50,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد124,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول59,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد110,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد146,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول29,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد20,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد28,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد39,000
20لوله صافهر متر طول34,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد24,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد36,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد50,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول40,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد63,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول45,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد79,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول51,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد61,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد96,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول56,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد88,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول62,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد52,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد55,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد83,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد105,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد138,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول67,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد63,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد96,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد123,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد163,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول73,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد71,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد109,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد143,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد189,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد33,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول78,000
رابط کانالهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد64,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد124,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد165,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد218,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول44,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد40,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد59,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد18,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول52,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد35,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد77,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول59,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد98,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول67,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد51,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد93,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد122,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد25,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول75,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد61,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد114,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد150,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول83,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد106,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد180,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
50لوله صافهر متر طول90,000
رابط کانالهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد123,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد214,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول98,000
رابط کانالهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد78,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد93,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد143,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد191,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد251,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد33,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد37,000
60لوله صافهر متر طول106,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد83,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد106,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد163,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد221,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد290,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول114,000
رابط کانالهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد88,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد120,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد185,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد253,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد333,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
70لوله صافهر متر طول122,000
رابط کانالهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد94,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد135,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد209,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد288,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد379,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد40,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
75لوله صافهر متر طول129,000
رابط کانالهر 1 عدد26,000
تبدیلهر 1 عدد99,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد151,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد235,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد326,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد429,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد42,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
80لوله صافهر متر طول137,000
رابط کانالهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد105,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد168,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد261,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد365,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد481,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
85لوله صافهر متر طول145,000
رابط کانالهر 1 عدد29,000
تبدیلهر 1 عدد110,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد185,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد290,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد407,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد536,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000
90لوله صافهر متر طول153,000
رابط کانالهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد115,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد204,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد320,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد451,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد595,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد49,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد54,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال گرد با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال گرد
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال گردکانال گردکانال گردکانال گرد

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: