فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول19,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد23,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد19,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد27,000
15لوله صافهر متر طول22,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد18,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
20لوله صافهر متر طول26,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد21,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد31,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد31,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد42,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول30,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد51,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول33,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد62,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول37,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد75,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول40,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد88,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول20,000
رابط کانالهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد16,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد24,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد20,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد28,000
15لوله صافهر متر طول25,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد19,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد28,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد26,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد35,000
20لوله صافهر متر طول29,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد45,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول33,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول37,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد31,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول42,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد83,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول46,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد99,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول50,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد88,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول54,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد54,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد81,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد136,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول27,000
رابط کانالهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد29,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد20,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد27,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد37,000
20لوله صافهر متر طول32,000
رابط کانالهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد24,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد48,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول37,000
رابط کانالهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد60,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول42,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد74,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول47,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد68,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد91,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول52,000
رابط کانالهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد45,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد68,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد82,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد109,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول57,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد50,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد129,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول62,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد59,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد115,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد152,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول66,000
رابط کانالهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد67,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد133,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد176,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول71,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد76,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد116,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد153,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد202,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول40,000
رابط کانالهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد17,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول47,000
رابط کانالهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد73,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد20,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول54,000
رابط کانالهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد70,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد92,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول62,000
رابط کانالهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد48,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد72,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد87,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد115,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول69,000
رابط کانالهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد106,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد140,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد26,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول76,000
رابط کانالهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد63,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد66,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد100,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد128,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد168,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول83,000
رابط کانالهر 1 عدد17,000
تبدیلهر 1 عدد68,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد77,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد116,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد151,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد199,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد30,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول90,000
رابط کانالهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد73,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد88,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد133,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد177,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد232,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد32,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول97,000
رابط کانالهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد100,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد152,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد205,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد269,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول104,000
رابط کانالهر 1 عدد21,000
تبدیلهر 1 عدد84,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد113,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد173,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد235,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد308,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول111,000
رابط کانالهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد89,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد126,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد195,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد267,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد350,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد39,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول118,000
رابط کانالهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد94,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد141,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد218,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد301,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد395,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول125,000
رابط کانالهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد99,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد156,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد243,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد337,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد443,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول133,000
رابط کانالهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد104,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد173,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد269,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد375,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد494,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول140,000
رابط کانالهر 1 عدد28,000
تبدیلهر 1 عدد109,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد190,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد296,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد416,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد548,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 عدد47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد53,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال گرد با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال گرد
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال گردکانال گردکانال گردکانال گردکانال گرد

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظرات  

0 #1 بهنام شکرابی 1396-06-14 18:22
با عرض سلام. خواستم بدون که در صورت خرید کانال نصب هم انجام میدهید یا خیر؟ ممنونم

پاسخ:
سلام، بله انجام میدهیم

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: