فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول18,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد31,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد33,000
15لوله صافهر متر طول22,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد24,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد36,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد39,000
20لوله صافهر متر طول25,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول28,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد28,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول31,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد57,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد66,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد31,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول34,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد77,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد33,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد28,000
40لوله صافهر متر طول38,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد42,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد60,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد75,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد90,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد36,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد30,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول20,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
15لوله صافهر متر طول23,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد26,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد41,000
20لوله صافهر متر طول27,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد29,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد49,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول31,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد44,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد60,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد28,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول35,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد35,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد36,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد50,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد61,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد71,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد31,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول39,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد57,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد85,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد33,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد28,000
40لوله صافهر متر طول43,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد82,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد99,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد36,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول46,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد51,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد95,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد116,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد38,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد33,000
50لوله صافهر متر طول50,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد83,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد108,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد134,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد41,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد35,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول25,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد42,000
20لوله صافهر متر طول30,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد52,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول34,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد34,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد64,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد28,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول39,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد77,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد31,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول43,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد44,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد77,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد92,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد33,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد28,000
40لوله صافهر متر طول48,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد44,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد49,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد71,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد109,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد36,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول52,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد56,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد127,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد38,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد33,000
50لوله صافهر متر طول57,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد91,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد119,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد148,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد41,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول61,000
بوشنهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد54,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد70,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد103,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد136,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد170,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد43,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد38,000
60لوله صافهر متر طول66,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد57,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد78,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد115,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد155,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد194,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد46,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد40,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول38,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد60,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد25,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد20,000
25لوله صافهر متر طول44,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد75,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد28,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد23,000
30لوله صافهر متر طول50,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد45,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد93,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد31,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد25,000
35لوله صافهر متر طول57,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد51,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد52,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد74,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد94,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد114,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد33,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد28,000
40لوله صافهر متر طول63,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد60,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد112,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد137,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد36,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد30,000
45لوله صافهر متر طول69,000
بوشنهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد69,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد100,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد131,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد162,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد38,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد33,000
50لوله صافهر متر طول76,000
بوشنهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد65,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد78,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد115,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد153,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد191,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد41,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد35,000
55لوله صافهر متر طول82,000
بوشنهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد70,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد89,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد131,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد176,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد221,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد43,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد38,000
60لوله صافهر متر طول89,000
بوشنهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد74,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد100,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد148,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد201,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد254,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد46,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد40,000
65لوله صافهر متر طول95,000
بوشنهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد79,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد112,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد167,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد229,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد290,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد49,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد43,000
70لوله صافهر متر طول101,000
بوشنهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد84,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد124,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد187,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد258,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد329,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد51,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد45,000
75لوله صافهر متر طول108,000
بوشنهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد88,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد137,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد208,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد289,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد369,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد54,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد48,000
80لوله صافهر متر طول114,000
بوشنهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد93,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد151,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد230,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد322,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد413,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد56,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد50,000
85لوله صافهر متر طول120,000
بوشنهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد98,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد166,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد254,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد357,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد459,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد59,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد53,000
90لوله صافهر متر طول127,000
بوشنهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد102,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد182,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد279,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد393,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد507,000
فلنج با نبشی 3هر 1 عدد62,000
ساپورت با تسمه 3هر 1 عدد55,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال گرد با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال گرد
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال گردکانال گردکانال گردکانال گردکانال گرد

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظرات  

0 #1 بهنام شکرابی 1396-06-14 18:22
با عرض سلام. خواستم بدون که در صورت خرید کانال نصب هم انجام میدهید یا خیر؟ ممنونم

پاسخ:
سلام، بله انجام میدهیم

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: