فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫50 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول19,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد23,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد29,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد31,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد33,000
15لوله صافهر متر طول22,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد24,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد36,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد40,000
20لوله صافهر متر طول26,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد27,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول29,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد42,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد50,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد57,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول33,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد48,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد58,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد68,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول36,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد35,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد38,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد67,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد80,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول39,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد77,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد93,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫60 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول20,000
بوشنهر 1 عدد4,000
تبدیلهر 1 عدد24,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد22,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
15لوله صافهر متر طول24,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد27,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد25,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد34,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد41,000
20لوله صافهر متر طول28,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد30,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد50,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول33,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد33,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد32,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد61,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول37,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد36,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد51,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد73,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول41,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد41,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد59,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد87,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول45,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد47,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد67,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد85,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد103,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول49,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد45,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد53,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد76,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد121,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول53,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد59,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد86,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد113,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد140,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول26,000
بوشنهر 1 عدد5,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد43,000
20لوله صافهر متر طول31,000
بوشنهر 1 عدد6,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد53,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول36,000
بوشنهر 1 عدد7,000
تبدیلهر 1 عدد35,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد56,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد65,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول41,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد67,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد79,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول46,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد42,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد45,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد63,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد79,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد95,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول51,000
بوشنهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد51,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد73,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد93,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد113,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول55,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد49,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد57,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد83,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد108,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد133,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول60,000
بوشنهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد65,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد95,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد125,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد155,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول65,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد56,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد72,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد107,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد143,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد179,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت50,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول70,000
بوشنهر 1 عدد14,000
تبدیلهر 1 عدد60,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد81,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد121,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد162,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد204,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت54,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000

 

فهرست قیمت کانال گرد با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
20لوله صافهر متر طول39,000
بوشنهر 1 عدد8,000
تبدیلهر 1 عدد38,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد54,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد62,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت28,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد19,000
25لوله صافهر متر طول46,000
بوشنهر 1 عدد9,000
تبدیلهر 1 عدد43,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد55,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد66,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد78,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت31,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد22,000
30لوله صافهر متر طول53,000
بوشنهر 1 عدد11,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد46,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد65,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد81,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد97,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت34,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد24,000
35لوله صافهر متر طول60,000
بوشنهر 1 عدد12,000
تبدیلهر 1 عدد53,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد54,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد77,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد98,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد119,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت38,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد27,000
40لوله صافهر متر طول67,000
بوشنهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد62,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد90,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد117,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد143,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت41,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد29,000
45لوله صافهر متر طول74,000
بوشنهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد63,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد71,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد171,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت44,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد31,000
50لوله صافهر متر طول81,000
بوشنهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد67,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد82,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد120,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد160,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد201,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت47,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد34,000
55لوله صافهر متر طول88,000
بوشنهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد72,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد93,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد137,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد186,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد234,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت50,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد36,000
60لوله صافهر متر طول95,000
بوشنهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد77,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد104,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد156,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد213,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد270,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت54,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد38,000
65لوله صافهر متر طول102,000
بوشنهر 1 عدد20,000
تبدیلهر 1 عدد82,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد117,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد176,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد242,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد308,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت57,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد41,000
70لوله صافهر متر طول109,000
بوشنهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد87,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد130,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد197,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد273,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد349,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت60,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد43,000
75لوله صافهر متر طول116,000
بوشنهر 1 عدد23,000
تبدیلهر 1 عدد92,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد145,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد220,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد307,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد393,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت63,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد45,000
80لوله صافهر متر طول123,000
بوشنهر 1 عدد25,000
تبدیلهر 1 عدد97,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد160,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد244,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد342,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد440,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت66,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد48,000
85لوله صافهر متر طول129,000
بوشنهر 1 عدد26,000
تبدیلهر 1 عدد102,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد176,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد270,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد380,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد490,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت70,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد50,000
90لوله صافهر متر طول136,000
بوشنهر 1 عدد27,000
تبدیلهر 1 عدد107,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد192,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد296,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد419,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد542,000
فلنج گالوانیزه 3هر 1 جفت73,000
ساپورت گالوانیزه 3هر 1 عدد52,000

⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال گرد با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال گرد
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال گردکانال گردکانال گردکانال گردکانال گرد

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظرات  

0 #1 بهنام شکرابی 1396-06-14 18:22
با عرض سلام. خواستم بدون که در صورت خرید کانال نصب هم انجام میدهید یا خیر؟ ممنونم

پاسخ:
سلام، بله انجام میدهیم

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: