فهرست قیمت ورق استیل 304/304L (نگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫213,40083,000
125 × 2509٫813,400130,000
0٫50100 × 2007٫812,900101,000
125 × 25012٫212,900157,000
0٫60100 × 2009٫412,900121,000
125 × 25014٫612,900188,000
0٫70100 × 20010٫912,600138,000
125 × 25017٫112,600216,000
0٫80100 × 20012٫512,600158,000
125 × 25019٫512,600246,000
0٫90100 × 20014٫012,600177,000
125 × 25021٫912,600277,000
1100 × 20015٫612,400193,000
125 × 25024٫412,400302,000
1٫2100 × 20018٫712,400232,000
125 × 25029٫312,400362,000
1٫5100 × 20023٫412,400290,000
125 × 25036٫612,400453,000
2100 × 20031٫212,400387,000
125 × 25048٫812,400604,000
3125 × 25073٫112,400906,000
150 × 300105٫312,4001,305,000
4125 × 25097٫512,4001,208,000
150 × 300140٫412,4001,740,000
5125 × 250121٫912,4001,510,000
150 × 300175٫512,4002,174,000
6125 × 250146٫312,0001,758,000
150 × 300210٫612,0002,531,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫214,10088,000
125 × 2509٫814,100137,000
0٫50100 × 2007٫813,500106,000
125 × 25012٫213,500165,000
0٫60100 × 2009٫413,500127,000
125 × 25014٫613,500198,000
0٫70100 × 20010٫913,300145,000
125 × 25017٫113,300227,000
0٫80100 × 20012٫513,300166,000
125 × 25019٫513,300259,000
0٫90100 × 20014٫013,300186,000
125 × 25021٫913,300291,000
1100 × 20015٫613,000203,000
125 × 25024٫413,000317,000
1٫2100 × 20018٫713,000244,000
125 × 25029٫313,000381,000
1٫5100 × 20023٫413,000305,000
125 × 25036٫613,000476,000
2100 × 20031٫213,000406,000
125 × 25048٫813,000635,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫214,70092,000
125 × 2509٫814,700144,000
0٫50100 × 2007٫814,200111,000
125 × 25012٫214,200173,000
0٫60100 × 2009٫414,200133,000
125 × 25014٫614,200208,000
0٫70100 × 20010٫913,900152,000
125 × 25017٫113,900238,000
0٫80100 × 20012٫513,900174,000
125 × 25019٫513,900271,000
0٫90100 × 20014٫013,900195,000
125 × 25021٫913,900305,000
1100 × 20015٫613,700213,000
125 × 25024٫413,700333,000
1٫2100 × 20018٫713,700256,000
125 × 25029٫313,700399,000
1٫5100 × 20023٫413,700319,000
125 × 25036٫613,700499,000
2100 × 20031٫213,700426,000
125 × 25048٫813,700665,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫28,00049,000
125 × 2509٫68,00077,000
0٫50100 × 2007٫77,70059,000
125 × 25012٫07,70093,000
0٫60100 × 2009٫27,70071,000
125 × 25014٫47,700111,000
0٫70100 × 20010٫87,60082,000
125 × 25016٫87,600127,000
0٫80100 × 20012٫37,60093,000
125 × 25019٫37,600146,000
0٫90100 × 20013٫97,600105,000
125 × 25021٫77,600164,000
1100 × 20015٫47,400114,000
125 × 25024٫17,400179,000
1٫2100 × 20018٫57,400137,000
125 × 25028٫97,400214,000
1٫5100 × 20023٫17,400171,000
125 × 25036٫17,400268,000
2100 × 20030٫87,400229,000
125 × 25048٫17,400357,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫28,70054,000
125 × 2509٫68,70084,000
0٫50100 × 2007٫78,40064,000
125 × 25012٫08,400101,000
0٫60100 × 2009٫28,40077,000
125 × 25014٫48,400121,000
0٫70100 × 20010٫88,20089,000
125 × 25016٫88,200138,000
0٫80100 × 20012٫38,200101,000
125 × 25019٫38,200158,000
0٫90100 × 20013٫98,200114,000
125 × 25021٫78,200178,000
1100 × 20015٫48,100124,000
125 × 25024٫18,100194,000
1٫2100 × 20018٫58,100149,000
125 × 25028٫98,100232,000
1٫5100 × 20023٫18,100186,000
125 × 25036٫18,100291,000
2100 × 20030٫88,100248,000
125 × 25048٫18,100387,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫29,40058,000
125 × 2509٫69,40090,000
0٫50100 × 2007٫79,00070,000
125 × 25012٫09,000109,000
0٫60100 × 2009٫29,00083,000
125 × 25014٫49,000130,000
0٫70100 × 20010٫88,90095,000
125 × 25016٫88,900149,000
0٫80100 × 20012٫38,900109,000
125 × 25019٫38,900170,000
0٫90100 × 20013٫98,900123,000
125 × 25021٫78,900192,000
1100 × 20015٫48,700134,000
125 × 25024٫18,700209,000
1٫2100 × 20018٫58,700160,000
125 × 25028٫98,700251,000
1٫5100 × 20023٫18,700201,000
125 × 25036٫18,700313,000
2100 × 20030٫88,700267,000
125 × 25048٫18,700418,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 316/316L (ضد اسید) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫818,300143,000
125 × 25012٫218,300224,000
0٫60100 × 2009٫418,300172,000
125 × 25014٫618,300268,000
0٫70100 × 20010٫918,000196,000
125 × 25017٫118,000307,000
0٫80100 × 20012٫518,000225,000
125 × 25019٫518,000351,000
0٫90100 × 20014٫018,000253,000
125 × 25021٫918,000395,000
1100 × 20015٫617,600275,000
125 × 25024٫417,600430,000
1٫2100 × 20018٫717,600330,000
125 × 25029٫317,600516,000
1٫5100 × 20023٫417,600413,000
125 × 25036٫617,600645,000
2100 × 20031٫217,600550,000
125 × 25048٫817,600860,000
3125 × 25073٫117,6001,290,000
150 × 300105٫317,6001,857,000
4125 × 25097٫517,6001,720,000
150 × 300140٫417,6002,477,000
5125 × 250121٫917,6002,150,000
150 × 300175٫517,6003,096,000
6125 × 250146٫317,1002,502,000
150 × 300210٫617,1003,604,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 309S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫826,000203,000
125 × 25012٫226,000317,000
0٫60100 × 2009٫426,000243,000
125 × 25014٫626,000380,000
0٫70100 × 20010٫925,500278,000
125 × 25017٫125,500435,000
0٫80100 × 20012٫525,500318,000
125 × 25019٫525,500497,000
0٫90100 × 20014٫025,500358,000
125 × 25021٫925,500559,000
1100 × 20015٫625,000390,000
125 × 25024٫425,000609,000
1٫2100 × 20018٫725,000468,000
125 × 25029٫325,000731,000
1٫5100 × 20023٫425,000585,000
125 × 25036٫625,000914,000
2100 × 20031٫225,000780,000
125 × 25048٫825,0001,218,000
3125 × 25073٫125,0001,827,000
150 × 300105٫325,0002,631,000
4125 × 25097٫525,0002,437,000
150 × 300140٫425,0003,509,000
5125 × 250121٫925,0003,046,000
150 × 300175٫525,0004,386,000
6125 × 250146٫324,2003,545,000
150 × 300210٫624,2005,105,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 310S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫834,900273,000
125 × 25012٫234,900426,000
0٫60100 × 2009٫434,900327,000
125 × 25014٫634,900511,000
0٫70100 × 20010٫934,300374,000
125 × 25017٫134,300585,000
0٫80100 × 20012٫534,300428,000
125 × 25019٫534,300668,000
0٫90100 × 20014٫034,300481,000
125 × 25021٫934,300752,000
1100 × 20015٫633,600524,000
125 × 25024٫433,600819,000
1٫2100 × 20018٫733,600629,000
125 × 25029٫333,600983,000
1٫5100 × 20023٫433,600786,000
125 × 25036٫633,6001,229,000
2100 × 20031٫233,6001,048,000
125 × 25048٫833,6001,638,000
3125 × 25073٫133,6002,457,000
150 × 300105٫333,6003,538,000
4125 × 25097٫533,6003,276,000
150 × 300140٫433,6004,717,000
5125 × 250121٫933,6004,095,000
150 × 300175٫533,6005,897,000
6125 × 250146٫332,6004,767,000
150 × 300210٫632,6006,864,000

جهت محاسبه وزن و قیمت ورق استیل در ابعاد و تعداد مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 1.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض ورق را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

محاسبه وزن و قیمت ورق استیل

نظرات  

+3 #17 امير 1396-09-28 15:08
ممنون از سايت خوبتون واقعا به روز و جامع هستش دمتون گرم و خدا قوت
0 #16 اورنگ 1396-07-22 21:57
ببخشین میخواستم برای ساخت سپر گوه ای ربات جنگجو از ورق استیل استفاده کنم و همچنین رو کش بدنه اون که ضخامت کمتر رو میخواد میشه بگین چه گریدی استفاده کنم؟

پاسخ:
با سلام، اگر ورق تقریبا نرم بخواهید میتوانید از 430 بگیر یا 304 نگیر استفاده کنید. اما اگر ورق خشکه بخواهید 420 بگیر یا 301 نگیر مناسب میباشد.
0 #15 عادل 1396-07-16 20:55
با سلام دوباره و تشکر از راهنماییتون. ضایعات یا همون پرت های ورق استیل رو از کجا میشه تهییه کرد. بخاطر استفاده در تولید و قیمت پایین تمام شده این نوع ورق میخاستم از پرتهای ورق استیل ۵/. بگیر که اندازه عرض اونها تقریبا ۷ سانت و طول هر چقدر باشد استفاده کنم. مقدار مصرف اولیه در حدود یک تن

پاسخ:
سلام، تولید کنندگان محترم میتوانند موجودی پرتهای ورقهای مصرفی خود را در اینجا اعلام فرمایند تا سایر تولید کنندگان مانند این دوست عزیز در صورت نیاز، خریداری و استفاده نمایند.
+1 #14 سعید 1396-07-12 17:17
سلام. می خواستم بدونم می شه از ورق 1 میل در ساخت گونیا استفاده کرد. منظورم اینکه حالت فنری داره یا مثل فولاد زود خم میشه. ممنون از راهنمایی شما.

پاسخ:
سلام، بله میشود. ورقهای استیل 420 از نوع بگیر و 301 از نوع نگیر به دلیل داشتن کربن بیشتر برای این کار مناسب میباشند. البته ورقهای استیل فنری هم وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید.
-2 #13 عادل 1396-07-11 16:54
سلام وقتتون خوش. ورق 0.5 بگیر براق رو برای استفاده در رنده اشپزخانه میخام استفاده کنم. یعنی رنده اشپزخانه میخام تولید کنم. ایا شما صلاح میدونید که از نوع استیل بگیر استفاده کنم
ایا این ورق زود اکسیده نمیشود. این پیشنهاد رو یکی از فروشندگان ورق استیل داد. ممنون از راهنماییتون

پاسخ:
سلام، مشکلی ندارد. فقط بهتر است از نوع 420 استفاده نمایید. اگر هم بخواهید از استیل نگیر استفاده کنید، نوع 301 مناسب این کار میباشد.
-1 #12 امید 1396-07-10 14:49
سلام، قیمت ورق استیل طلایی 304 ضخامت 1.5 و ابعاد 1000*2000 میشه لطف کنید ؟

پاسخ:
سلام، ورقهای استیل رنگی از جمله طلایی معمولا در ضخامتهای کمتر از 1 میل در بازار موجود هستند.
0 #11 مهرآور 1396-07-05 12:24
با سلام. قیمت ورق استیل بگیر( رول ) 304 و با ضخامت 0.4 رو میخواستم. ممنون

پاسخ:
استیلهای سری 300 مثل 304، 316 و ... نگیر میباشند. استیلهای سری 400 مثل 430 بگیر هستند. قیمتها را هم که در همین صفحه مشاهده میفرمایید.
+2 #10 بهنام دارابی 1396-06-13 22:48
سلام ممنونم از مرتب گذاشتن قیمتها و سایز و اندازه ها ممنون میشم اگه قیمت ورق ۳۰۴ در ابعاد ۳*۲٫۵ بگذارید. با تشکر

پاسخ:
سلام، متاسفانه ورق 304 با این ابعاد موجود نمیباشد.
-1 #9 حسین 1396-06-09 11:12
سلام خسته نباشید خیلی عالی بود کاش به کانال هم داشتید. باز ممنون
+1 #8 حسین 1396-05-30 21:55
سلام. من ورق ۴۳۰ به صخامت 20mm نیاز دارم

پاسخ:
سلام، ورق 430 با این ضخامت موجود نمیباشد.
-2 #7 محمد رضا کاظمی 1396-04-27 11:16
باسلام چگونه میتوان با شما برای خرید تماس گرفت

پاسخ:
سلام، در قسمت ارتباط با ما شماره تماس موجود میباشد.
-1 #6 سعید 1396-01-19 10:34
با سلام، ممنون از سایت خوبتون. لطفا قیمت ورق 321 و ساير ورقها با ضخامت 10mm به بالا را نیز اعلام نمایید در ضمن قیمت لوله را از چه سایتی مشاهده بکنیم؟ با تشکر فراوان

پاسخ:
سلام، قیمت ورق 321 و لوله استیل به زودی قرار داده خواهد شد.
+1 #5 سعید 1396-01-15 22:29
با سلام و ممنون از سایت خوبتون، چرا آخرین ضخامت تا 10میلیمتر میباشد؟ و هیچ قیمتی از آلیاژ 321 اعلام نشده؟ با تشکر فراوان

پاسخ:
سلام، در صورت امکان حتما قرار خواهیم داد.
0 #4 حسین 1396-01-08 10:57
با سلام. من ورق استیل 304 نگیر 6 میل رو میخام سفارش بدم چطور میتونم؟

پاسخ:
سلام، از طریق بخش ارتباط با ما تماس بگیرید.
-2 #3 مصطفی 1395-12-24 21:04
با سلام و خسته نباشید لطفا قیمت ورق 4 میل استیل 420 هم بگذارید

پاسخ:
سلام، در صورت امکان حتما قرار خواهیم داد.
+4 #2 احمدرضا 1395-12-16 21:46
با سلام خدمت شما لطفا ورق های پانچ رو هم با همین اطلاعات توضیح دهید خیلی خیلی خوب بود توضیحات نسبت به سایر سایت ها بهتر است باتشکر

پاسخ:
سلام، در صورت امکان حتما قرار خواهیم داد.
0 #1 عباسی 1395-12-05 01:06
سلام یک پیشنهاد داشتم: قیمت ورق آلومینیومی در سایت قرار بدهید.

پاسخ:
سلام، به زودی قرار داده خواهد شد.

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: