فهرست قیمت ورق استیل 304/304L (نگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫215,900100,000
125 × 2509٫815,900155,000
0٫50100 × 2007٫815,300120,000
125 × 25012٫215,300185,000
0٫60100 × 2009٫415,300145,000
125 × 25014٫615,300225,000
0٫70100 × 20010٫915,000165,000
125 × 25017٫115,000255,000
0٫80100 × 20012٫515,000190,000
125 × 25019٫515,000295,000
0٫90100 × 20014٫015,000210,000
125 × 25021٫915,000330,000
1100 × 20015٫614,800230,000
125 × 25024٫414,800360,000
1٫2100 × 20018٫714,800275,000
125 × 25029٫314,800430,000
1٫5100 × 20023٫414,800345,000
125 × 25036٫614,800540,000
2100 × 20031٫214,800460,000
125 × 25048٫814,800720,000
3100 × 20046٫814,800690,000
125 × 25073٫114,8001,080,000
150 × 300105٫314,8001,555,000
4100 × 20062٫414,800920,000
125 × 25097٫514,8001,440,000
150 × 300140٫414,8002,070,000
5100 × 20078٫014,8001,150,000
125 × 250121٫914,8001,800,000
150 × 300175٫514,8002,590,000
6100 × 20093٫614,3001,340,000
125 × 250146٫314,3002,090,000
150 × 300210٫614,3003,015,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫216,700105,000
125 × 2509٫816,700165,000
0٫50100 × 2007٫816,100125,000
125 × 25012٫216,100195,000
0٫60100 × 2009٫416,100150,000
125 × 25014٫616,100235,000
0٫70100 × 20010٫915,800175,000
125 × 25017٫115,800270,000
0٫80100 × 20012٫515,800195,000
125 × 25019٫515,800310,000
0٫90100 × 20014٫015,800220,000
125 × 25021٫915,800345,000
1100 × 20015٫615,500240,000
125 × 25024٫415,500380,000
1٫2100 × 20018٫715,500290,000
125 × 25029٫315,500455,000
1٫5100 × 20023٫415,500365,000
125 × 25036٫615,500565,000
2100 × 20031٫215,500485,000
125 × 25048٫815,500755,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫217,600110,000
125 × 2509٫817,600170,000
0٫50100 × 2007٫816,900130,000
125 × 25012٫216,900205,000
0٫60100 × 2009٫416,900160,000
125 × 25014٫616,900245,000
0٫70100 × 20010٫916,600180,000
125 × 25017٫116,600285,000
0٫80100 × 20012٫516,600205,000
125 × 25019٫516,600325,000
0٫90100 × 20014٫016,600235,000
125 × 25021٫916,600365,000
1100 × 20015٫616,300255,000
125 × 25024٫416,300395,000
1٫2100 × 20018٫716,300305,000
125 × 25029٫316,300475,000
1٫5100 × 20023٫416,300380,000
125 × 25036٫616,300595,000
2100 × 20031٫216,300505,000
125 × 25048٫816,300790,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) آینه ای

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40122 × 2449٫319,200180,000
125 × 2509٫819,200185,000
0٫50122 × 24411٫618,500215,000
125 × 25012٫218,500225,000
0٫60122 × 24413٫918,500255,000
125 × 25014٫618,500270,000
0٫70122 × 24416٫318,100295,000
125 × 25017٫118,100310,000
0٫80122 × 24418٫618,100335,000
125 × 25019٫518,100355,000
0٫90122 × 24420٫918,100380,000
125 × 25021٫918,100395,000
1122 × 24423٫217,800410,000
125 × 25024٫417,800435,000
1٫2122 × 24427٫917,800495,000
125 × 25029٫317,800520,000
1٫5122 × 24434٫817,800620,000
125 × 25036٫617,800650,000
2122 × 24446٫417,800825,000
125 × 25048٫817,800865,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) طلایی

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40122 × 2449٫322,400210,000
125 × 2509٫822,400220,000
0٫50122 × 24411٫621,600250,000
125 × 25012٫221,600265,000
0٫60122 × 24413٫921,600300,000
125 × 25014٫621,600315,000
0٫70122 × 24416٫321,200345,000
125 × 25017٫121,200360,000
0٫80122 × 24418٫621,200395,000
125 × 25019٫521,200415,000
0٫90122 × 24420٫921,200440,000
125 × 25021٫921,200465,000
1122 × 24423٫220,800480,000
125 × 25024٫420,800505,000
1٫2122 × 24427٫920,800580,000
125 × 25029٫320,800605,000
1٫5122 × 24434٫820,800725,000
125 × 25036٫620,800760,000
2122 × 24446٫420,800965,000
125 × 25048٫820,8001,010,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫29,40060,000
125 × 2509٫69,40090,000
0٫50100 × 2007٫79,00070,000
125 × 25012٫09,000110,000
0٫60100 × 2009٫29,00085,000
125 × 25014٫49,000130,000
0٫70100 × 20010٫88,90095,000
125 × 25016٫88,900150,000
0٫80100 × 20012٫38,900110,000
125 × 25019٫38,900170,000
0٫90100 × 20013٫98,900125,000
125 × 25021٫78,900190,000
1100 × 20015٫48,700135,000
125 × 25024٫18,700210,000
1٫2100 × 20018٫58,700160,000
125 × 25028٫98,700250,000
1٫5100 × 20023٫18,700200,000
125 × 25036٫18,700315,000
2100 × 20030٫88,700270,000
125 × 25048٫18,700420,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫210,20065,000
125 × 2509٫610,200100,000
0٫50100 × 2007٫79,80075,000
125 × 25012٫09,800120,000
0٫60100 × 2009٫29,80090,000
125 × 25014٫49,800140,000
0٫70100 × 20010٫89,600105,000
125 × 25016٫89,600160,000
0٫80100 × 20012٫39,600120,000
125 × 25019٫39,600185,000
0٫90100 × 20013٫99,600135,000
125 × 25021٫79,600210,000
1100 × 20015٫49,500145,000
125 × 25024٫19,500225,000
1٫2100 × 20018٫59,500175,000
125 × 25028٫99,500275,000
1٫5100 × 20023٫19,500220,000
125 × 25036٫19,500340,000
2100 × 20030٫89,500290,000
125 × 25048٫19,500455,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫211,00070,000
125 × 2509٫611,000105,000
0٫50100 × 2007٫710,60080,000
125 × 25012٫010,600130,000
0٫60100 × 2009٫210,600100,000
125 × 25014٫410,600155,000
0٫70100 × 20010٫810,400110,000
125 × 25016٫810,400175,000
0٫80100 × 20012٫310,400130,000
125 × 25019٫310,400200,000
0٫90100 × 20013٫910,400145,000
125 × 25021٫710,400225,000
1100 × 20015٫410,200155,000
125 × 25024٫110,200245,000
1٫2100 × 20018٫510,200190,000
125 × 25028٫910,200295,000
1٫5100 × 20023٫110,200235,000
125 × 25036٫110,200370,000
2100 × 20030٫810,200315,000
125 × 25048٫110,200490,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) آینه ای

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40122 × 2449٫212,600115,000
125 × 2509٫612,600120,000
0٫50122 × 24411٫512,200140,000
125 × 25012٫012,200145,000
0٫60122 × 24413٫812,200165,000
125 × 25014٫412,200175,000
0٫70122 × 24416٫011,900190,000
125 × 25016٫811,900200,000
0٫80122 × 24418٫311,900220,000
125 × 25019٫311,900230,000
0٫90122 × 24420٫611,900245,000
125 × 25021٫711,900260,000
1122 × 24422٫911,700270,000
125 × 25024٫111,700280,000
1٫2122 × 24427٫511,700320,000
125 × 25028٫911,700340,000
1٫5122 × 24434٫411,700400,000
125 × 25036٫111,700420,000
2122 × 24445٫811,700535,000
125 × 25048٫111,700565,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) طلایی

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40122 × 2449٫215,900145,000
125 × 2509٫615,900155,000
0٫50122 × 24411٫515,300175,000
125 × 25012٫015,300185,000
0٫60122 × 24413٫815,300210,000
125 × 25014٫415,300220,000
0٫70122 × 24416٫015,000240,000
125 × 25016٫815,000255,000
0٫80122 × 24418٫315,000275,000
125 × 25019٫315,000290,000
0٫90122 × 24420٫615,000310,000
125 × 25021٫715,000325,000
1122 × 24422٫914,700335,000
125 × 25024٫114,700355,000
1٫2122 × 24427٫514,700405,000
125 × 25028٫914,700425,000
1٫5122 × 24434٫414,700505,000
125 × 25036٫114,700530,000
2122 × 24445٫814,700675,000
125 × 25048٫114,700705,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 316/316L (ضد اسید) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫821,800170,000
125 × 25012٫221,800265,000
0٫60100 × 2009٫421,800205,000
125 × 25014٫621,800320,000
0٫70100 × 20010٫921,400235,000
125 × 25017٫121,400365,000
0٫80100 × 20012٫521,400265,000
125 × 25019٫521,400420,000
0٫90100 × 20014٫021,400300,000
125 × 25021٫921,400470,000
1100 × 20015٫621,000330,000
125 × 25024٫421,000510,000
1٫2100 × 20018٫721,000395,000
125 × 25029٫321,000615,000
1٫5100 × 20023٫421,000490,000
125 × 25036٫621,000770,000
2100 × 20031٫221,000655,000
125 × 25048٫821,0001,025,000
3100 × 20046٫821,000985,000
125 × 25073٫121,0001,535,000
150 × 300105٫321,0002,210,000
4100 × 20062٫421,0001,310,000
125 × 25097٫521,0002,050,000
150 × 300140٫421,0002,950,000
5100 × 20078٫021,0001,640,000
125 × 250121٫921,0002,560,000
150 × 300175٫521,0003,685,000
6100 × 20093٫620,4001,905,000
125 × 250146٫320,4002,980,000
150 × 300210٫620,4004,290,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 309S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫830,900240,000
125 × 25012٫230,900375,000
0٫60100 × 2009٫430,900290,000
125 × 25014٫630,900450,000
0٫70100 × 20010٫930,300330,000
125 × 25017٫130,300520,000
0٫80100 × 20012٫530,300380,000
125 × 25019٫530,300590,000
0٫90100 × 20014٫030,300425,000
125 × 25021٫930,300665,000
1100 × 20015٫629,800465,000
125 × 25024٫429,800725,000
1٫2100 × 20018٫729,800555,000
125 × 25029٫329,800870,000
1٫5100 × 20023٫429,800695,000
125 × 25036٫629,8001,090,000
2100 × 20031٫229,800930,000
125 × 25048٫829,8001,450,000
3100 × 20046٫829,8001,390,000
125 × 25073٫129,8002,175,000
150 × 300105٫329,8003,135,000
4100 × 20062٫429,8001,855,000
125 × 25097٫529,8002,900,000
150 × 300140٫429,8004,175,000
5100 × 20078٫029,8002,320,000
125 × 250121٫929,8003,625,000
150 × 300175٫529,8005,220,000
6100 × 20093٫628,9002,700,000
125 × 250146٫328,9004,220,000
150 × 300210٫628,9006,075,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 310S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫841,600325,000
125 × 25012٫241,600505,000
0٫60100 × 2009٫441,600390,000
125 × 25014٫641,600610,000
0٫70100 × 20010٫940,800445,000
125 × 25017٫140,800695,000
0٫80100 × 20012٫540,800510,000
125 × 25019٫540,800795,000
0٫90100 × 20014٫040,800575,000
125 × 25021٫940,800895,000
1100 × 20015٫640,000625,000
125 × 25024٫440,000975,000
1٫2100 × 20018٫740,000750,000
125 × 25029٫340,0001,170,000
1٫5100 × 20023٫440,000935,000
125 × 25036٫640,0001,465,000
2100 × 20031٫240,0001,250,000
125 × 25048٫840,0001,950,000
3100 × 20046٫840,0001,870,000
125 × 25073٫140,0002,925,000
150 × 300105٫340,0004,210,000
4100 × 20062٫440,0002,495,000
125 × 25097٫540,0003,900,000
150 × 300140٫440,0005,615,000
5100 × 20078٫040,0003,120,000
125 × 250121٫940,0004,875,000
150 × 300175٫540,0007,020,000
6100 × 20093٫638,8003,630,000
125 × 250146٫338,8005,675,000
150 × 300210٫638,8008,170,000

جهت محاسبه وزن و قیمت انواع ورق استیل در ابعاد و ضخامتهای مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.

محاسبه وزن و قیمت ورق استیلنظرات  

+1 #13 محمدی 1396-12-06 18:20
با سلام، لطفا رنگ بندی ورق های استیل رو هم قرار بدید. با تشکر فراوان
+1 #12 ایمان 1396-12-06 13:31
سلام و خسته نباشید، در نرم افزار های طراحی همچون سالیدورکس و کتیا ضخامت ورق ها بر اساس پارامتری به اسم gauge تعیین می شود. به عنوان مثال استیل استاندارد با گیج ۱۹ دارای ضخامت 1.062 و گیج ۲۰ دارای ضخامت ۰.۹۱۲ میلی متر است. اما منظور شما از ضخامت ورق ۱میلی متر چیست؟ لطفا راهنمایی بفرمایید که بر اساس شماره گیج ورق چگونه می توانم از جدول فوق ورق مورد نیاز خود را سفارش دهم؟ با تشکر

پاسخ:
با سلام و تشکر از شما، شما میتوانید نزدیکترین ضخامت به ضخامتهای مورد نظر را انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای گیج 19 ورق 1 میل و برای گیج 20 ورق 0٫90 را استفاده نمایید.
+6 #11 امير 1396-09-28 15:08
ممنون از سايت خوبتون واقعا به روز و جامع هستش دمتون گرم و خدا قوت
0 #10 اورنگ 1396-07-22 21:57
ببخشین میخواستم برای ساخت سپر گوه ای ربات جنگجو از ورق استیل استفاده کنم و همچنین رو کش بدنه اون که ضخامت کمتر رو میخواد میشه بگین چه گریدی استفاده کنم؟

پاسخ:
با سلام، اگر ورق تقریبا نرم بخواهید میتوانید از 430 بگیر یا 304 نگیر استفاده کنید. اما اگر ورق خشکه بخواهید 420 بگیر یا 301 نگیر مناسب میباشد.
+1 #9 سعید 1396-07-12 17:17
سلام. می خواستم بدونم می شه از ورق 1 میل در ساخت گونیا استفاده کرد. منظورم اینکه حالت فنری داره یا مثل فولاد زود خم میشه. ممنون از راهنمایی شما.

پاسخ:
سلام، بله میشود. ورقهای استیل 420 از نوع بگیر و 301 از نوع نگیر به دلیل داشتن کربن بیشتر برای این کار مناسب میباشند. البته ورقهای استیل فنری هم وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید.
-3 #8 عادل 1396-07-11 16:54
سلام وقتتون خوش. ورق 0.5 بگیر براق رو برای استفاده در رنده اشپزخانه میخام استفاده کنم. یعنی رنده اشپزخانه میخام تولید کنم. ایا شما صلاح میدونید که از نوع استیل بگیر استفاده کنم
ایا این ورق زود اکسیده نمیشود. این پیشنهاد رو یکی از فروشندگان ورق استیل داد. ممنون از راهنماییتون

پاسخ:
سلام، مشکلی ندارد. فقط بهتر است از نوع 420 استفاده نمایید. اگر هم بخواهید از استیل نگیر استفاده کنید، نوع 301 مناسب این کار میباشد.
+2 #7 بهنام دارابی 1396-06-13 22:48
سلام ممنونم از مرتب گذاشتن قیمتها و سایز و اندازه ها ممنون میشم اگه قیمت ورق ۳۰۴ در ابعاد ۳*۲٫۵ بگذارید. با تشکر
-1 #6 حسین 1396-06-09 11:12
سلام خسته نباشید خیلی عالی بود کاش به کانال هم داشتید. باز ممنون
-2 #5 سعید 1396-01-19 10:34
با سلام، ممنون از سایت خوبتون. لطفا قیمت ورق 321 و ساير ورقها با ضخامت 10mm به بالا را نیز اعلام نمایید در ضمن قیمت لوله را از چه سایتی مشاهده بکنیم؟ با تشکر فراوان
+1 #4 سعید 1396-01-15 22:29
با سلام و ممنون از سایت خوبتون، چرا آخرین ضخامت تا 10میلیمتر میباشد؟ و هیچ قیمتی از آلیاژ 321 اعلام نشده؟ با تشکر فراوان
-1 #3 مصطفی 1395-12-24 21:04
با سلام و خسته نباشید لطفا قیمت ورق 4 میل استیل 420 هم بگذارید
+5 #2 احمدرضا 1395-12-16 21:46
با سلام خدمت شما لطفا ورق های پانچ رو هم با همین اطلاعات توضیح دهید خیلی خیلی خوب بود توضیحات نسبت به سایر سایت ها بهتر است باتشکر
-1 #1 عباسی 1395-12-05 01:06
سلام یک پیشنهاد داشتم: قیمت ورق آلومینیومی در سایت قرار بدهید.

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: