فهرست قیمت ورق استیل 304/304L (نگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫212,40078,000
125 × 2509٫812,400121,000
0٫50100 × 2007٫812,00093,000
125 × 25012٫212,000146,000
0٫60100 × 2009٫412,000112,000
125 × 25014٫612,000175,000
0٫70100 × 20010٫911,700128,000
125 × 25017٫111,700200,000
0٫80100 × 20012٫511,700146,000
125 × 25019٫511,700229,000
0٫90100 × 20014٫011,700165,000
125 × 25021٫911,700257,000
1100 × 20015٫611,500179,000
125 × 25024٫411,500280,000
1٫2100 × 20018٫711,500215,000
125 × 25029٫311,500337,000
1٫5100 × 20023٫411,500269,000
125 × 25036٫611,500421,000
2100 × 20031٫211,500359,000
125 × 25048٫811,500561,000
3125 × 25073٫111,500841,000
150 × 300105٫311,5001,211,000
4125 × 25097٫511,5001,122,000
150 × 300140٫411,5001,615,000
5125 × 250121٫911,5001,402,000
150 × 300175٫511,5002,019,000
6125 × 250146٫311,2001,632,000
150 × 300210٫611,2002,350,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫213,10081,000
125 × 2509٫813,100127,000
0٫50100 × 2007٫812,60098,000
125 × 25012٫212,600153,000
0٫60100 × 2009٫412,600118,000
125 × 25014٫612,600184,000
0٫70100 × 20010٫912,300135,000
125 × 25017٫112,300210,000
0٫80100 × 20012٫512,300154,000
125 × 25019٫512,300240,000
0٫90100 × 20014٫012,300173,000
125 × 25021٫912,300271,000
1100 × 20015٫612,100189,000
125 × 25024٫412,100295,000
1٫2100 × 20018٫712,100226,000
125 × 25029٫312,100354,000
1٫5100 × 20023٫412,100283,000
125 × 25036٫612,100442,000
2100 × 20031٫212,100377,000
125 × 25048٫812,100589,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 304 (نگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫213,70085,000
125 × 2509٫813,700133,000
0٫50100 × 2007٫813,200103,000
125 × 25012٫213,200161,000
0٫60100 × 2009٫413,200123,000
125 × 25014٫613,200193,000
0٫70100 × 20010٫912,900141,000
125 × 25017٫112,900221,000
0٫80100 × 20012٫512,900161,000
125 × 25019٫512,900252,000
0٫90100 × 20014٫012,900182,000
125 × 25021٫912,900284,000
1100 × 20015٫612,700198,000
125 × 25024٫412,700309,000
1٫2100 × 20018٫712,700237,000
125 × 25029٫312,700371,000
1٫5100 × 20023٫412,700297,000
125 × 25036٫612,700463,000
2100 × 20031٫212,700395,000
125 × 25048٫812,700618,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫27,50046,000
125 × 2509٫67,50072,000
0٫50100 × 2007٫77,20056,000
125 × 25012٫07,20087,000
0٫60100 × 2009٫27,20067,000
125 × 25014٫47,200104,000
0٫70100 × 20010٫87,10076,000
125 × 25016٫87,100119,000
0٫80100 × 20012٫37,10087,000
125 × 25019٫37,100136,000
0٫90100 × 20013٫97,10098,000
125 × 25021٫77,100153,000
1100 × 20015٫46,900107,000
125 × 25024٫16,900167,000
1٫2100 × 20018٫56,900128,000
125 × 25028٫96,900200,000
1٫5100 × 20023٫16,900160,000
125 × 25036٫16,900250,000
2100 × 20030٫86,900214,000
125 × 25048٫16,900334,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) براق

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫28,10050,000
125 × 2509٫68,10078,000
0٫50100 × 2007٫77,80060,000
125 × 25012٫07,80094,000
0٫60100 × 2009٫27,80072,000
125 × 25014٫47,800113,000
0٫70100 × 20010٫87,70083,000
125 × 25016٫87,700129,000
0٫80100 × 20012٫37,70095,000
125 × 25019٫37,700148,000
0٫90100 × 20013٫97,700106,000
125 × 25021٫77,700166,000
1100 × 20015٫47,500116,000
125 × 25024٫17,500181,000
1٫2100 × 20018٫57,500139,000
125 × 25028٫97,500217,000
1٫5100 × 20023٫17,500174,000
125 × 25036٫17,500272,000
2100 × 20030٫87,500232,000
125 × 25048٫17,500362,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 430 (بگیر) خش دار

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫40100 × 2006٫28,80054,000
125 × 2509٫68,80084,000
0٫50100 × 2007٫78,40065,000
125 × 25012٫08,400101,000
0٫60100 × 2009٫28,40078,000
125 × 25014٫48,400122,000
0٫70100 × 20010٫88,30089,000
125 × 25016٫88,300139,000
0٫80100 × 20012٫38,300102,000
125 × 25019٫38,300159,000
0٫90100 × 20013٫98,300115,000
125 × 25021٫78,300179,000
1100 × 20015٫48,100125,000
125 × 25024٫18,100195,000
1٫2100 × 20018٫58,100150,000
125 × 25028٫98,100234,000
1٫5100 × 20023٫18,100187,000
125 × 25036٫18,100293,000
2100 × 20030٫88,100250,000
125 × 25048٫18,100390,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 316/316L (ضد اسید) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫817,000133,000
125 × 25012٫217,000208,000
0٫60100 × 2009٫417,000159,000
125 × 25014٫617,000249,000
0٫70100 × 20010٫916,700182,000
125 × 25017٫116,700285,000
0٫80100 × 20012٫516,700209,000
125 × 25019٫516,700326,000
0٫90100 × 20014٫016,700235,000
125 × 25021٫916,700367,000
1100 × 20015٫616,400256,000
125 × 25024٫416,400399,000
1٫2100 × 20018٫716,400307,000
125 × 25029٫316,400479,000
1٫5100 × 20023٫416,400383,000
125 × 25036٫616,400599,000
2100 × 20031٫216,400511,000
125 × 25048٫816,400799,000
3125 × 25073٫116,4001,198,000
150 × 300105٫316,4001,725,000
4125 × 25097٫516,4001,597,000
150 × 300140٫416,4002,300,000
5125 × 250121٫916,4001,996,000
150 × 300175٫516,4002,875,000
6125 × 250146٫315,9002,324,000
150 × 300210٫615,9003,346,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 309S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫824,100188,000
125 × 25012٫224,100294,000
0٫60100 × 2009٫424,100226,000
125 × 25014٫624,100353,000
0٫70100 × 20010٫923,700258,000
125 × 25017٫123,700404,000
0٫80100 × 20012٫523,700295,000
125 × 25019٫523,700462,000
0٫90100 × 20014٫023,700332,000
125 × 25021٫923,700519,000
1100 × 20015٫623,200362,000
125 × 25024٫423,200566,000
1٫2100 × 20018٫723,200434,000
125 × 25029٫323,200679,000
1٫5100 × 20023٫423,200543,000
125 × 25036٫623,200848,000
2100 × 20031٫223,200724,000
125 × 25048٫823,2001,131,000
3125 × 25073٫123,2001,697,000
150 × 300105٫323,2002,443,000
4125 × 25097٫523,2002,262,000
150 × 300140٫423,2003,258,000
5125 × 250121٫923,2002,828,000
150 × 300175٫523,2004,072,000
6125 × 250146٫322,5003,292,000
150 × 300210٫622,5004,740,000

 

فهرست قیمت ورق استیل 310S (نسوز) مات

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫832,400253,000
125 × 25012٫232,400395,000
0٫60100 × 2009٫432,400304,000
125 × 25014٫632,400475,000
0٫70100 × 20010٫931,800348,000
125 × 25017٫131,800543,000
0٫80100 × 20012٫531,800397,000
125 × 25019٫531,800621,000
0٫90100 × 20014٫031,800447,000
125 × 25021٫931,800698,000
1100 × 20015٫631,200487,000
125 × 25024٫431,200761,000
1٫2100 × 20018٫731,200584,000
125 × 25029٫331,200913,000
1٫5100 × 20023٫431,200730,000
125 × 25036٫631,2001,141,000
2100 × 20031٫231,200973,000
125 × 25048٫831,2001,521,000
3125 × 25073٫131,2002,282,000
150 × 300105٫331,2003,285,000
4125 × 25097٫531,2003,042,000
150 × 300140٫431,2004,380,000
5125 × 250121٫931,2003,803,000
150 × 300175٫531,2005,476,000
6125 × 250146٫330,3004,426,000
150 × 300210٫630,3006,374,000

جهت محاسبه وزن و قیمت ورق استیل در ابعاد و تعداد مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 1.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض ورق را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

محاسبه وزن و قیمت ورق استیل

نظرات  

0 #11 بهنام دارابی 1396-06-13 22:48
سلام ممنونم از مرتب گذاشتن قیمتها و سایز و اندازه ها ممنون میشم اگه قیمت ورق ۳۰۴ در ابعاد ۳*۲٫۵ بگذارید. با تشکر

پاسخ:
سلام، متاسفانه ورق 304 با این ابعاد موجود نمیباشد.
0 #10 حسین 1396-06-09 11:12
سلام خسته نباشید خیلی عالی بود کاش به کانال هم داشتید
باز ممنون
0 #9 حسین 1396-05-30 21:55
سلام. من ورق ۴۳۰ به صخامت 20mm نیاز دارم

پاسخ:
سلام، ورق 430 با این ضخامت موجود نمیباشد.
0 #8 محمد رضا کاظمی 1396-04-27 11:16
باسلام چگونه میتوان با شما برای خرید تماس گرفت

پاسخ:
سلام، در قسمت ارتباط با ما شماره تماس موجود میباشد.
0 #7 علی خدادادی 1396-04-23 22:48
سلام
خسته نباشید.. با تشکر.. من به برشکار حرف ای برای ورق استیل 6 میل نیاز دارم.. سایت بسیار جالبی دارید
0 #6 سعید 1396-01-19 10:34
با سلام ممنون از سایت خوبتون
لطفا قیمت ورق 321 و ساير ورقها با ضخامت 10mm به بالا را نیز اعلام نمایید در ضمن قیمت لوله را از چه سایتی مشاهده بکنیم؟ با تشکر فراوان

پاسخ:
سلام، قیمت ورق 321 و لوله استیل به زودی قرار داده خواهد شد.
0 #5 سعید 1396-01-15 22:29
با سلام
ممنون از سایت خوبتون، چرا آخرین ضخامت تا10میلیمتر میباشد؟ و هیچ قیمتی از آلیاژ321 اعلام نشده؟
با تشکر فراوان
0 #4 حسین 1396-01-08 10:57
با سلام. من ورق استیل 304 نگیر 6 میل رو میخام سفارش بدم
چطور میتونم؟

پاسخ:
سلام، با شماره تلفن 46045038-021 تماس بگیرید.
-1 #3 مصطفی 1395-12-24 21:04
با سلام و خسته نباشید لطفا قیمت ورق 4 میل استیل 420 هم بگذارید
+2 #2 احمدرضا 1395-12-16 21:46
با سلام خدمت شما لطفا ورق های پانچ رو هم با همین اطلاعات توضیح دهید خیلی خیلی خوب بود توضیحات نسبت به سایر سایت ها بهتر است باتشکر

پاسخ:
سلام، در صورت امکان حتما قرار خواهیم داد.
0 #1 عباسی 1395-12-05 01:06
سلام یک پیشنهاد داشتم: قیمت ورق آلومینیومی در سایت قرار بدهید.

پاسخ:
سلام، به زودی قرار داده خواهد شد.

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: