فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 0٫70 استیل 304

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول36,000
بوشنهر 1 عدد7,000
درپوشهر 1 عدد18,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد24,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد33,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد37,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد40,000
کلاهک Hهر 1 عدد82,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد134,000
15لوله صافهر متر طول48,000
بوشنهر 1 عدد10,000
درپوشهر 1 عدد24,000
تبدیلهر 1 عدد39,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد30,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد41,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد49,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد56,000
کلاهک Hهر 1 عدد116,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد159,000
20لوله صافهر متر طول60,000
بوشنهر 1 عدد12,000
درپوشهر 1 عدد30,000
تبدیلهر 1 عدد46,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد37,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد52,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد76,000
کلاهک Hهر 1 عدد159,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد183,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1 میل استیل 304

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول63,000
بوشنهر 1 عدد13,000
درپوشهر 1 عدد31,000
تبدیلهر 1 عدد48,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد34,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد47,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد57,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد66,000
کلاهک Hهر 1 عدد138,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد190,000
20لوله صافهر متر طول80,000
بوشنهر 1 عدد16,000
درپوشهر 1 عدد40,000
تبدیلهر 1 عدد58,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد43,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد62,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد78,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد94,000
کلاهک Hهر 1 عدد198,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد226,000
25لوله صافهر متر طول97,000
بوشنهر 1 عدد19,000
درپوشهر 1 عدد48,000
تبدیلهر 1 عدد68,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد55,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد80,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد104,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد128,000
کلاهک Hهر 1 عدد274,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد261,000

 

⊕ جهت محاسبه قیمت کانال دودکش با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال دودکش
  

دانشنامه

دودکش موتورخانه استنلس استیل     

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 0٫70 گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
10لوله صافهر متر طول21,000
بوشنهر 1 عدد4,000
درپوشهر 1 عدد10,000
تبدیلهر 1 عدد25,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد23,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد30,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد32,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد34,000
کلاهک Hهر 1 عدد69,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد104,000
15لوله صافهر متر طول25,000
بوشنهر 1 عدد5,000
درپوشهر 1 عدد13,000
تبدیلهر 1 عدد28,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد26,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد35,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد39,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد42,000
کلاهک Hهر 1 عدد85,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد114,000
20لوله صافهر متر طول30,000
بوشنهر 1 عدد6,000
درپوشهر 1 عدد15,000
تبدیلهر 1 عدد31,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد29,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد40,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد46,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد52,000
کلاهک Hهر 1 عدد106,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد124,000

 

فهرست قیمت کانال گرد دودکش با ورق 1 میل گالوانیزه

قطر کانال
(سانتیمتر)
نوع قطعه واحد قیمت قیمت (تومان)
15لوله صافهر متر طول31,000
بوشنهر 1 عدد6,000
درپوشهر 1 عدد16,000
تبدیلهر 1 عدد32,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد28,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد38,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد43,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد47,000
کلاهک Hهر 1 عدد95,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد127,000
20لوله صافهر متر طول38,000
بوشنهر 1 عدد8,000
درپوشهر 1 عدد19,000
تبدیلهر 1 عدد37,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد33,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد45,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد60,000
کلاهک Hهر 1 عدد122,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد141,000
25لوله صافهر متر طول44,000
بوشنهر 1 عدد9,000
درپوشهر 1 عدد22,000
تبدیلهر 1 عدد41,000
زانویی 45 درجههر 1 عدد39,000
زانویی 90 درجههر 1 عدد53,000
سه راهی 90 درجههر 1 عدد64,000
سه راهی 45 درجههر 1 عدد75,000
کلاهک Hهر 1 عدد154,000
کلاهک ژاپنیهر 1 عدد155,000

 

⊕ جهت محاسبه قیمت کانال دودکش با سایر ابعاد و اجناس مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال دودکش
  

دانشنامه

دودکش موتورخانه فولاد گالوانیزه